ONE%20BWP%20SONASEA_edited.png

 - Click vào ảnh trên để xem bản tiếng Việt & click here for English version -

​Clip do nhân sự BWP thực hiện | This clip is made by BWP staff

ONE BWP PROGRESS - TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ

One BWP 2019

93a_Objectives & Key results.png
81_PuzzleDone.png
76_GenToChuc_Eng.png

One BWP 2020

93a_Objectives & Key results.png
81_PuzzleDone.png
76_GenToChuc_TA.png

One BWP 2021

93a_Objectives & Key results.png
81_PuzzleDone.png
76_GenToChuc_Eng.png

ONE BWP IN BRIEF - TÓM LƯỢC DỰ ÁN

 
93a_Objectives & Key results.png
WEATWORK

ĐỒNG THUẬN OKR

OKR CONSENSUS

Đánh giá hiệu quả làm việc và hợp tác của 

 • Lãnh đạo tổ chức qua OKR tổ chức 

 • Lãnh đạo tổ chức qua OKR liên đơn vị

 • Trưởng bộ phận/đơn vị qua OKR đơn vị

 • Trưởng bộ phận qua OKR liên nhóm​

 • Trưởng nhóm qua OKR nhóm

 • ​Cá nhân qua OKR nhóm & OKR cá nhân

 

Đánh giá mức độ đồng thuận giữa 

 • Các lãnh đạo về OKR tổ chức

 • ​Các Quản lý về OKR liên đơn vị 

 • ​Các Quản lý về OKR đơn vị 

 • Các Đội nhóm về OKR liên đơn vị

 • Các Cá nhân về OKR đội nhóm

81_PuzzleDone.png
WEATWORK

BỆ PHÓNG OKR

OKR LAUNCHPAD

Đánh giá năng lực xây dưng & triển khai

 • Tháp tuân thủ nguyên tắc OKR tối thiểu 

 • Gói thúc đẩy hiệu quả thực hiện OKR

 • Cây trách nhiệm OKR tối thiểu

 • ​Cơ chế hợp nhất thông tin OKR 

 

​Đánh giá năng lực đạt được OKR qua 04 công cụ - Bệ phóng OKR 

 • OKR-driven Rule Compliance Pyramid

 • OKR-driven Performance Motivator

 • OKR-driven Responsibility Tree

 • OKR-driven Info Mainstreamer

76_GenToChuc.png
WEATWORK

THƯƠNG HIỆU TỔ CHỨC

HOTEL BRANDING

Đánh giá năng lực xây dưng & triển khai​ 

 • Thương hiệu tổ chức

 • Thương hiệu dịch vụ

 • Thương hiệu lãnh đạo

 • Thương hiệu tuyển dụng 

Đánh giá năng lực đạt được OKR thông qua sự hài lòng của khách hàng 

OKR PROGRESS SUITE - BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 

 

ONE VOICE - MỘT TIẾNG NÓI

ONE PROMISE - MỘT LỜI HỨA

93a_Objectives & Key results.png

OKR CONSENSUS 01

Key Expectations                                                                Progress                                Visibility         Target Dates

Mức độ gắn kết Hotel OKRs

Mức độ gắn kết về Dept OKRs

Mức độ gắn kết Team OKRs

Mức độ gắn kết OKR cá nhân

OKR CONSENSUS 02

Key Expectations                                                                Progress                                Visibility         Target Dates

Gắn kết OKR của đơn vị Front-end

Gắn kết OKR của đơn vị Back-end

Gắn kết OKR giữa Front & Back-end

Gắn kết OKR giữa tất cả các Đơn vị

10_SucBatCuaToChuc_Eng (1).png

OKR CONSENSUS 03

Key Expectations                                                                Progress                                Visibility         Target Dates

Gắn kết OKR trong Rủi ro (R)

Găn kết OKR trong Xung đột (C)

Gắn kết OKR trong Thay đổi (C)

Gắn kết OKR trong Khủng hoảng (C)

OKR LAUNCHPAD 01

04 PUZZLES IN SYNC

Key Expectations                                                                Key Results                            Visibility         Target Dates

OKR LAUNCHPAD - LEVEL 01

OKR LAUNCHPAD - LEVEL 02

OKR LAUNCHPAD - LEVEL 03

OKR LAUNCHPAD - LEVEL 04

OKR LAUNCHPAD 02

DECISION RIGHT PYRAMID

Key Expectations                                                                Key Results                            Visibility         Target Dates

Tháp quyền ra Quyết định - Level 01