top of page

MỘT TUẦN QUẢN LÝ MỤC TIÊU VỚI OKR TRÊN OPC ©️

  • 7Days
  • 18Steps
Get a certificate by completing the program.
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU VỚI OKR TRÊN MỘT TRANG GIẤY TẠO THAY ĐỔI OPC©️ ĐỂ GIẢM LÃNG PHÍ NHÂN SỰ VÀ TĂNG HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM TRONG THỜI KỲ SUY THOÁI GOAL MANAGEMENT WITH OKR ON ONE PAGE 4 CHANG - OPC TO TACKLE HUMAN RESOURCE WASTES & CHALLENGE TEAM SILOS IN ECONOMIC DOWNTURN ----------------------------- BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ VỚI OPC? WHAT YOU ACHIVE WITH OPC? 🎯 Kỹ năng xác định 3 Mục tiêu (O) quan trọng nhất + 6 Kết quả chính (KR) quan trọng nhất mà mỗi cá nhân, đội ngũ, tổ chức cần có khi áp dụng OKR trên Buisiness Model Canvas * Skill to MINDMAP 3 most important Objectives + 6 most important Key Results that any individual team, organization must have with OKR on Buisiness Model Canvas 🎯 Kỹ năng xác định OKR CÁ NHÂN so với OKR của ĐỘI NGŨ & TỔ CHỨC * Skill to identify personal OKR vs team & organizational OKR; ------------------------------ WHAT TOOLS DO YOU GET? BẠN SẼ DÙNG CÔNG CỤ GÌ? 🎁 Thử thách trực tuyến OPC trong 7 ngày liên tục với Huy hiệu và Chứng chỉ onilne ngay sau khi hoàn thành - Self-paced 7 days Online Challenge with instant results, online Badges and Certificate provied upon completion 🎁 Hỗ trợ chuyên gia 1:1 trực tuyến theo yêu cầu và voucher quà tặng - Online support 1:1 from Weatwork.co experts on demand and gifted vouchers (Max 60 mins) 🎁 Hội thảo phân tích & tham vấn trực tuyến với Cộng đồng học tập OPC - Online Analysis & Consultancy Workshops with OPC Learning Community

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page