top of page

2/2023 - The Question of February


* 2023 Comic Interactive Calendar


Lịch tương tác WEATWORK là bộ lịch đặc biệt gồm 12 câu hỏi quan trọng, 12 tranh biếm họa mang tính tương tác & hài hước dành cho lãnh đạo trong suốt 12 tháng trong năm 2023.


WEATWORK 2023 Interactive Calendar is the one-of-a-kind calendar which includes 12 mind-changing questions & comics for organisational leaders to use throughout 2023. 

The question of February is exclusively made for visionary leaders & change-makers:

Câu hỏi trong Tháng Hai dành riêng cho lãnh đạo tổ chức có tâm và tầm, những người có thể lãnh đạo sự thay đổi thành công:

"Làm sao để mọi cá nhân & đội ngũ cùng đồng lòng đưa toàn bộ tổ chức hướng về mục tiêu lớn nhất qua thời gian khôi phục sau Đại dịch Covid19?" - "How to make all individuals & teams on the same page taking the entire organisation to the biggest goals during the recovery post -Covid19?"

"Làm sao để cá nhân & đội ngũ cùng đồng lòng hướng về mục tiêu lớn nhất ?" - "How to make all individuals & teams work towards the biggest goals?"

  • 0%1. Xác định rõ mục tiêu lớn nhất Well define the biggest goals

  • 0%2. Gắn OKR cá nhân với tổ chức - Align indi. with org goals

  • 0%3. Đảm bảo nguồn lực để đạt mục tiêu - Key resources 4 OKRs

  • 0%4. Tạo động lực chung - Motivate all with clear responsibilities

You can vote for more than one answer.DO YOU AGREE? BẠN CÓ ĐỒNG Ý VỚI NHẬN ĐỊNH NÀY KHÔNG?

  • Yes | Có

  • No | KhôngNếu đồng ý, theo bạn tại sao chúng ta không đạt được mục tiêu đề ra? If yes, why do we fail to achieve the set goals?

  • Conflicted & unclear goals | Mục tiêu va đập & bay lượn

  • Truyền thông thất bại | No/fail communication

  • Unaligned goals | Mục tiêu thiếu gắn kết giữa cá nhân & teams

  • Half-way in achieving goals | Nỗ lực nửa vời


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Weatwork.co là nền tảng tiên phong về gắn kết mục tiêu & gắn kết đội ngũ lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2019.


Weatwork.co nghiên cứu các mô hình phát triển tổ chức và nguồn nhân lực tại Việt Nam & trên thế giới, sử dụng tư duy tinh gọn, tư duy thiết kế, hình ảnh và tranh biếm họa để đơn giản hóa và is the flagship goal-aligning & team-aligning platform that has been firstly introduced in Vietnam.


Weatwork.co's products are exclusively customized for Vietnamese & Asian working cultures. They turn individuals & teams' ideas & innovations into high-impact & organization-wide actions via lean thinking, designing thinking, infographics, animated video clips, & comics.


Weatwork.co's mission is also to revisit organizational & people development models in Vietnam and in the world, with an aim to preparing for purpose-driven leaders & people-centric organizations in the face of the fast-changing world of business.


Read more about WEATWORK.CO here


Contact us at support@weatwork.co


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page