top of page

Mô tả Chiến lược trên Business Model Canvas (VN)

Updated: Oct 19, 2020

Nguyễn Hạnh Ly - Columnist


9 Building Blocks của Business Model Canvas chính là 09 bước logic để mô tả chính xác và xúc tích nhất Chiến lược Vận hành của một Doanh nghiệp

1. Khách hàng quan trọng nhất

2. Giá trị quan trọng nhất mang lại cho khách hàng

3. Yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy mối quan hệ với khách hàng

4. Phương tiện quan trọng nhất mang lại giá trị cho khách hàng

5. Dòng doanh thu quan trọng nhất từ khách hàng

6. Các hoạt động quan trọng nhất để tạo nên giá trị

7. Các nguồn lực quan trọng nhất để tạo nên giá trị

8. Các mối quan hệ quan trọng nhất để tạo nên giá trị

9. Dòng chi phí quan trọng nhất


Trong khi xác định 9 building blocks, đừng bỏ qua chữ chữ "key - chủ chốt - quan trọng nhất". Khi bỏ qua chữ này, việc mô tả chiến lược lại giống như "LIỆT KÊ", không mang tính "chiến lược", "tập trung"41 views0 comments

Comentarios


bottom of page