Screen Shot 2021-07-12 at 13.40.37.png
cong-ty-co-phan-safin-60c70f49e5348.jpeg
​For Leaders (dành cho lãnh đạo)
​For Managers (dành cho HODs)
​For All (dành cho tất cả nhân sự)
Intro (Giới thiệu Weatwork)
WE360

Notifications - Thông báo

MỜI ANH/CHỊ THAM GIA LỚP HỌC TRỰC TUYẾN LẦN (1) 

​VÀO NGÀY 15/9/2021

ONE TEAM - ONE GOAL

 

ĐỒNG THUẬN OKR 

OKR CONSENSUS

93a_Objectives & Key results.png

10 TUẦN 

Mục tiêu chính: 

Lãnh đạo, đội ngũ & cá nhân cùng:

 1. Đồng thuận về OKR toàn tổ chức;

 2. Đồng thuận về OKR team/dự án;

 3. Đồng thuận về OKR cá nhân (optional);

Kết quả chính (Công thức 5A)

 • ASSESS: 100% nhân sự có thể tự đánh giá hiện trạng quản trị mục tiêu - OKR

 • ACCESS: 100% nhân sự tiếp cận khái niệm, khung, công cụ triển khai OKR 

 • ADMIT: 100% nhân sự chủ động xác định & chấp nhận các "điểm đau" OKR

 • ALIGN: 100% nhân sự tìm cách "giảm đau" để tăng tính gắn kết OKR

 • ACHIEVE: 100% nhân sự gọi tên & lý giải lý do (không) đạt OKR đề ra

Quy trình thực hiện (Công thức 5WE)

 1. WeAGREE: Thống nhất cơ bản về tư duy Quản trị Mục tiêu - triển khai OKR 

 2. WeLEARN: Tham gia 5 buổi huấn luyện trực tuyến 8 giờ (tối đa 30 người)  

 3. WeTAKE: Cá nhân/Team thực hiện Thử thách trực tuyến Xây dựng OKR  trong vòng 7 ngày trên nền tảng WEATWORK

 4. WeSHARE: Huấn luyện viên chia sẻ đánh giá/tư vấn trên mỗi OKR nhận được sau Thử thách (trao đổi 1:1 trong 1h/người);

 5. WeACT: Cá nhân/Team ghi nhận hành động/áp dụng OKR trên thực tế 

Tải tài liệu

Đăng ký học


BỆ PHÓNG OKR 
​OKR LAUNCHPAD

81_PuzzleDone_edited.jpg

10 TUẦN - 21/11 - 20/2/2022

Mục tiêu chính: 

Lãnh đạo & trưởng đội ngũ/dự án xây dựng:

 1. Tháp tuân thủ nguyên tắc OKR tối thiểu 

 2. Gói phúc lợi tạo động lực đạt OKR

 3. Cây trách nhiệm OKR tối thiểu

 4. ​Phễu hợp nhất thông tin OKR 

 5. Hướng dẫn (bằng hình ảnh) gắn kết 4 mảnh ghép - bệ phóng nhằm đạt được OKR đề ra

Quy trình thực hiện (AAAAA - 5A)

 • ASSESS: Tự đánh giá Bệ phóng OKR (từ kết quả tạo Đồng thuận OKR)

 • ACCESS: Tự cải thiện khả năng tiếp cận khái niệm, công cụ tạo Bệ phóng OKR 

 • ADMIT: Cùng chủ động xác định & chấp nhận các "điểm đau" của Bệ phóng OKR

 • ALIGN: Cùng cải thiện năng lực "giảm đau" để tăng tính gắn kết 4 miếng ghép

 • ACHIEVE: Cùng nâng cao khả năng gọi tên & lý giải lý do (không) tạo được Bệ phóng OKR

Cách thức thực hiện

 1. WeAGREE: Thống nhất cơ bản về Bệ phóng OKR 

 2. WeLEARN: Huấn luyện trực tuyến 8 giờ (tối đa 30 người)  

 3. WeTAKE: Cá nhân/Team thực hiện Thử thách trực tuyến Xây dựng Bệ phóng OKR  trong vòng 7 ngày trên nền tảng 

 4. WeSHARE: Huấn luyện viên chia sẻ đánh giá/tư vấn trên mỗi Bệ phóng OKR nhận được (trao đổi 1:1 trong 1h/người);

 5. WeACT: Cá nhân/Team hành động/áp dụng Bệ phóng OKR trên thực tế