top of page

UPDATES

UPDATES

OPC-SPA
OPC-SPA
OPC-KIT
OPC-HK
11ebaad77e89bfd7e6986_edited
8d9339afedf12caf75e05_edited
OPC-F0
OPC-SM
OPC-SEC
OPC-ENG
OPC-OM

PROGRESS SUITE

ASSESS

93b_Objectives & Key results.png
THỐNG NHẤT VỀ OKR
ĐÁNH GIÁ SỰ THỐNG NHẤT VỀ OKR
 
WeAGREE                                                   WeLEARN          WeTAKE/WeSHARE    WeACT
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

ATTENTION

53_UpsideDownT.png
THỐNG NHẤT VỀ OKR
Xác định 80/20 OKR trên BMC
 
WeAGREE                                                   WeLEARN          WeTAKE/WeSHARE    WeACT
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

ADMIT

64_Tang Bang Troi.png
THỐNG NHẤT VỀ OKR
Chấp nhận điểm đau OKR
 
WeAGREE                                                   WeLEARN          WeTAKE/WeSHARE    WeACT
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

ALIGN

12_BusinessCanvas_EN.png
THỐNG NHẤT VỀ OKR
Điểm đau OKR được thuyên giảm
 
WeAGREE                                                   WeLEARN          WeTAKE/WeSHARE    WeACT
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

ACHIEVE

93a_Objectives & Key results.png
THỐNG NHẤT VỀ OKR
Đạt được OKR và giải thích được TẠI SAO
 
WeAGREE                                                   WeLEARN          WeTAKE/WeSHARE    WeACT
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

ONE TEAM - ONE GOAL

93a_Objectives & Key results.png
81_PuzzleDone_edited.webp
76_GenToChuc_edited.webp

ĐỒNG THUẬN OKR 
OKR CONSENSUS

10 TUẦN

BỆ PHÓNG OKR 
OKR LAUNCHPAD

10 TUẦN - 21/11 - 20/2/2022

TĂNG TRƯỞNG OKR 
OKR GROWTH

10 TUẦN - 21/2 -20/5/2022

Mục tiêu chính: 

Lãnh đạo & trưởng nhóm/dự án xây dựng:

 1. Hướng dẫn (bằng hình ảnh) lộ trình & tiêu chuẩn đảm bảo Tăng trưởng OKR dựa trên sự hài lòng của Khách hàng;

 2. Hướng dẫn (bằng hình ảnh) lộ trình & tiêu chuẩn đảm bảo Tăng trưởng OKR dựa trên năng lực đảm bảo sự hài lòng của Khách hàng của Nhân sự công ty;

Kết quả chính (Công thức 5A)

 • ASSESS: Tự đánh giá Năng lực Tăng trưởng OKR (dựa trên Kết quả Đồng Thuận OKR & Bệ phóng OKR hiện có)

 • ACCESS: Tự cải thiện khả năng tiếp cận khái niệm, công cụ Tăng trưởng OKR 

 • ADMIT: Cùng chủ động xác định & chấp nhận các "điểm đau" Tăng trưởng OKR

 • ALIGN: Cùng cải thiện năng lực "giảm đau" với OKR để tăng tính gắn kết

 • ACHIEVE: Cùng nâng cao khả năng gọi tên & lý giải lý do (không) đảm bảo Lộ trình Tăng trưởng OKR đề ra

Cách thức thực hiện 

 1. WeAGREE: Thống nhất cơ bản về Tăng trưởng OKR dựa vào Khách hàng

 2. WeLEARN: Huấn luyện trực tuyến 8 giờ (tối đa 30 người)  

 3. WeTAKE: Cá nhân/Team thực hiện Thử thách trực tuyến Hướng dẫn Tăng trưởng OKR trong vòng 7 ngày trên nền tảng

 4. WeSHARE: Huấn luyện viên chia sẻ đánh giá/tư vấn trên mỗi Hướng dẫn Tăng trưởng OKR nhận được sau Thử thách (trao đổi 1:1 trong 1h/người);

 5. WeACT: Cá nhân/Team hành động/áp dụng Hướng dẫn Tăng trưởng OKR trên thực tế 

 

     Tải tài liệu

Đăng ký học

Mục tiêu chính: 

​Lãnh đạo, đội ngũ & cá nhân cùng:

 1. Đồng thuận về OKR toàn tổ chức;

 2. Đồng thuận về OKR team/dự án;

 3. Đồng thuận về OKR cá nhân (optional);

Kết quả chính (Công thức 5A)

 • ASSESS: 100% nhân sự có thể tự đánh giá hiện trạng quản trị mục tiêu - OKR

 • ACCESS: 100% nhân sự tiếp cận khái niệm, khung, công cụ triển khai OKR 

 • ADMIT: 100% nhân sự chủ động xác định & chấp nhận các "điểm đau" OKR

 • ALIGN: 100% nhân sự tìm cách "giảm đau" để tăng tính gắn kết OKR

 • ACHIEVE: 100% nhân sự gọi tên & lý giải lý do (không) đạt OKR đề ra

Quy trình thực hiện (Công thức 5WE)​

 1. WeAGREE: Thống nhất cơ bản về tư duy Quản trị Mục tiêu - triển khai OKR 

 2. WeLEARN: Tham gia 5 buổi huấn luyện trực tuyến 8 giờ (tối đa 30 người)  

 3. WeTAKE: Cá nhân/Team thực hiện Thử thách trực tuyến Xây dựng OKR  trong vòng 7 ngày trên nền tảng WEATWORK

 4. WeSHARE: Huấn luyện viên chia sẻ đánh giá/tư vấn trên mỗi OKR nhận được sau Thử thách (trao đổi 1:1 trong 1h/người);

 5. WeACT: Cá nhân/Team ghi nhận hành động/áp dụng OKR trên thực tế 

 

   Tải tài liệu

Đăng ký học

Mục tiêu chính: 

Lãnh đạo & trưởng đội ngũ/dự án xây dựng:

 1. Lãnh đạo & trưởng đội ngũ/dự án xây dựng:

 2. Tháp tuân thủ nguyên tắc OKR tối thiểu 

 3. Gói phúc lợi tạo động lực đạt OKR

 4. Cây trách nhiệm OKR tối thiểu

 5. ​Phễu hợp nhất thông tin OKR 

 6. Hướng dẫn (bằng hình ảnh) gắn kết 4 mảnh ghép - bệ phóng nhằm đạt được OKR đề ra

Quy trình thực hiện (AAAAA - 5A)

 • ASSESS: Tự đánh giá Bệ phóng OKR (từ kết quả tạo Đồng thuận OKR)

 • ACCESS: Tự cải thiện khả năng tiếp cận khái niệm, công cụ tạo Bệ phóng OKR 

 • ADMIT: Cùng chủ động xác định & chấp nhận các "điểm đau" của Bệ phóng OKR

 • ALIGN: Cùng cải thiện năng lực "giảm đau" để tăng tính gắn kết 4 miếng ghép

 • ACHIEVE: Cùng nâng cao khả năng gọi tên & lý giải lý do (không) tạo được Bệ phóng OKR

Cách thức thực hiện 

 1. WeAGREE: Thống nhất cơ bản về Bệ phóng OKR 

 2. WeLEARN: Huấn luyện trực tuyến 8 giờ (tối đa 30 người)  

 3. WeTAKE: Cá nhân/Team thực hiện Thử thách trực tuyến Xây dựng Bệ phóng OKR  trong vòng 7 ngày trên nền tảng 

 4. WeSHARE: Huấn luyện viên chia sẻ đánh giá/tư vấn trên mỗi Bệ phóng OKR nhận được (trao đổi 1:1 trong 1h/người);

 5. WeACT: Cá nhân/Team hành động/áp dụng Bệ phóng OKR trên thực tế 

 

     Tải tài liệu

Đăng ký học
bottom of page