top of page

 

​CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ DÀNH CHO ĐẠI SỨ CỦA TỔ CHỨC 

 

WeLEARN

Click vào các  mô-đun  dưới đây để tìm hiểu thêm các nội dung tương ứng
LEARN MORE

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Mô-đun 01: 12 tiêu chí xác định ưu thế tổ chức

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • THƯƠNG HIỆU TỔ CHỨC TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÂN SỰ QUẢN LÝ 

  • Thương hiệu kinh doanh

  • Thương hiệu lãnh đạo

  • Thương hiệu tuyển dụng

  • Thương hiệu nguồn nhân lực 

 • GIEN TỔ CHỨC TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÂN SỰ QUẢN LÝ 

  • Gien trách nhiệm

  • Gien chủ động

  • Gien hiệu quả 

  • Gien giá trị cốt lõi

 • O4 YẾU TỔ TẠO THÀNH GIEN TỔ CHỨC TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÂN SỰ QUẢN LÝ

   

  • Quy tắc thống nhất

  • Phúc lợi khích lệ

  • Cấu trúc gắn kết

  • ​Thông tin thông suốt

Sản phẩm đầu ra mong đợi: 

Mô-đun 02: Lãnh đạo đồng thuận OKR

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • LÃNH ĐẠO ĐỒNG THUẬN VỀ MỤC TIÊU CHÍNH (O)

  • Lợi nhuận vs. Thương hiệu

  • Doanh thu vs Chi phí (trên Biz Canvas)

 • LÃNH ĐẠO ĐỒNG THUẬN VỀ KẾT QUẢ CHÍNH (KR)

  • Khách hàng - Giá trị sản phẩm (trên Business Canvas)

  • Sự hài lòng của khách - Kênh bán hàng (trên Biz Canvas)

 • LÃNH ĐẠO ĐỒNG THUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH (KEY ACTIVITY)

  • Đánh giá đề xuất OKR của các phòng ban 

  • Đánh giá hiệu quả OKR của các phòng ban 

Sản phẩm đầu ra mong đợi:

Mô-đun 03: Trưởng bộ phận đồng thuận OKR

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỒNG THUẬN VỀ MỤC TIÊU CHÍNH (O)

  • Lợi nhuận vs. Thương hiệu

  • Doanh thu vs Chi phí (trên Biz Canvas)

 • CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỒNG THUẬN VỀ KẾT QUẢ CHÍNH (KR)

  • Khách hàng - Giá trị sản phẩm (trên Business Canvas)

  • Sự hài lòng của khách - Kênh bán hàng (trên Biz Canvas)

 • CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỒNG THUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH (KEY ACTIVITY)

  • Đánh giá đề xuất OKR của các phòng ban 

  • Đánh giá hiệu quả OKR của các phòng ban 

Sản phẩm đầu ra mong đợi:

Mô-đun 04: Tháp tuân thủ quy tắc thực hiện OKR

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THIỂU) THỰC HIỆN OKR

  • So sánh Tháp tuân thủ & Nội quy làm việc hiện có

  • Xác định Mức độ kỷ luật khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • Với Trưởng các bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUY CHẾ LÀM VIỆC CHÍNH THỨC

  • Căn cứ vào pháp luật Việt Nam

  • Căn cứ vào tiêu chuẩn làm việc của BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu ra mong đợi:

 • 01 Bộ quy chuẩn làm việc tối thiểu​, với mục tiêu:

  • Hợp nhất các quy tắc làm việc hiện có để có thể áp dụng hiệu quả;

  • Đảm bảo sự đồng thuận của tất cả đơn vị/đội ngũ & lãnh đạo

Tài liệu tham khảo:

Mô-đun 05: Cây trách nhiệm thực hiện OKR

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THIỂU) THỰC HIỆN OKR

  • So sánh Tháp tuân thủ & Nội quy làm việc hiện có

  • Xác định Mức độ kỷ luật khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • Với Trưởng các bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUY CHẾ LÀM VIỆC CHÍNH THỨC

  • Căn cứ vào pháp luật Việt Nam

  • Căn cứ vào tiêu chuẩn làm việc của BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu ra mong đợi: :

 • 01 Ma trận trách nhiệm thống nhất, với mục tiêu

  • Thống nhất cơ chế hiện có để có thể áp dụng hiệu quả;

  • Đảm bảo sự đồng thuận của tất cả đơn vị/đội ngũ & lãnh đạo 

BẮT ĐẦU

Tài liệu tham khảo:

 • Tại sao doanh nghiệp cần Ma trận trách nhiệm (Bảng phân công trách nhiệm)

Mô-đun 06: Gói thúc đẩy hiệu quả thực hiện OKR

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THIỂU) THỰC HIỆN OKR

  • So sánh Tháp tuân thủ & Nội quy làm việc hiện có

  • Xác định Mức độ kỷ luật khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • Với Trưởng các bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUY CHẾ LÀM VIỆC CHÍNH THỨC

 • Căn cứ vào pháp luật Việt Nam

 • Căn cứ vào tiêu chuẩn làm việc của BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu ra mong đợi:

 • 01 Hướng dẫn quản lý thông tin nội bộ, với mục tiêu:

  • Hợp nhất các kênh trao đổi thông tin nội bộ để có thể áp dụng hiệu quả;

  • Đảm bảo sự đồng thuận đơn vị/đội ngũ & lãnh đạo 

BẮT ĐẦU

Tài liệu tham khảo

 • Các lưu ý cơ bản về quản lý thông tin nội bộ

 • 03 sai lầm khi sử dụng các nền tảng công nghệ quản lý dữ liệu nội bộ

Mô-đun 07: Kênh hợp nhất thông tin thực hiện OKR

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THIỂU) THỰC HIỆN OKR

  • So sánh Tháp tuân thủ & Nội quy làm việc hiện có

  • Xác định Mức độ kỷ luật khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • Với Trưởng các bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUY CHẾ LÀM VIỆC CHÍNH THỨC

  • Căn cứ vào pháp luật Việt Nam

  • Căn cứ vào tiêu chuẩn làm việc của BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu ra mong đợi: 01 Hướng dẫn giám sát và đánh giá Bộ quy chuẩn hiệu quả, với mục tiêu:

 • Hỗ trợ đo lường hiệu quả áp dụng Bộ quy chuẩn trong tổ chức 

 • Đảm bảo đầu ra này có được sự đồng thuận cao nhất của tất cả đơn vị/đội ngũ trước khi báo cáo và đề xuất lên lãnh đạo cấp cao nhất.

BẮT ĐẦU

Mô-đun 08: Thương hiệu tổ chức ONE BWP

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THIỂU) THỰC HIỆN OKR

  • So sánh Tháp tuân thủ & Nội quy làm việc hiện có

  • Xác định Mức độ kỷ luật khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • Với Trưởng các bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUY CHẾ LÀM VIỆC CHÍNH THỨC

  • Căn cứ vào pháp luật Việt Nam

  • Căn cứ vào tiêu chuẩn làm việc của BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu ra mong đợi: 01 Hướng dẫn đánh giá hiệu quả làm việc cơ bản, với mục tiêu:

 • Gắn kết tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc với mục tiêu kinh doanh của khách sạn để có thể áp dụng hiệu quả;

 • Đảm bảo đầu ra này có được sự đồng thuận cao nhất của tất cả đơn vị/đội ngũ trước khi báo cáo và đề xuất lên lãnh đạo cấp cao nhất.

BẮT ĐẦU

Tài liệu tham khảo:

Mô-đun 09: ONE BWP = ONE VOICE + ONE PROMISE

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • ​Rủi ro tổ chức tác động như thế nào đến hiệu quả làm việc của tổ chức/ đội ngũ?

 • Cách thức xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tổ chức của các khách sạn hiện nay - Chỉ số Quản lý Chất lượng - Quality Failure Index

 • Phương pháp đo lường chi phí do tác động của rủi ro lên hiệu suất làm việc của tổ chức

 • ​Phương pháp đào tạo để xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tổ chức hiệu quả và dễ áp dụng

Sản phẩm đầu ra mong đợi: 01 Hướng dẫn quản lý rủi ro tổ chức, với mục tiêu: 

 • Tăng cường dự báo và phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong tổ chức để có thể phòng ngừa kịp thời;

 • Đảm bảo đầu ra này có được sự đồng thuận cao nhất của tất cả đơn vị/đội ngũ trước khi báo cáo và đề xuất lên lãnh đạo cấp cao nhất.

BẮT ĐẦU

​Tài liệu tham khảo:

 • Tại sao cần quản lý rủi ro trong khi xây dựng thương hiệu tổ chức?

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Liên hệ với chúng tôi

Xin cảm ơn. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

000.png

​GÓC TƯ DUY

Quản lý R-C-C-C - rủi ro - xung đột - thay đổi - khủng hoảng - để thành công 

Tại sao tổ chức cần quản lý R-C-C-C để cải thiện gen tổ chức và phát triển bền vững trước mọi thách thức?

60_TienThoaiLuongNan.png

GÓC TƯ DUY

Khía cạnh kinh tế của quan hệ lao động

Luật pháp lao động cần phải cải cách như thế nào để hỗ trợ tốt hơn quá trình phát triển kinh tế?

Pro Boxing Gloves

​GÓC TƯ DUY

06 Lý do đáng sợ nhất để nhân sự bỏ đi 

Những điều lãnh đạo cần biết để bảo vệ thương hiệu nhà tuyển dụng & giữ chân nhân tài cho tổ chức

man woman gap the Atlantic.jpg

GÓC TƯ DUY

Cái gì tạo nên bất công bằng về giới tại nơi làm việc? 

Không phải trình độ và vị thế. Chính sự tự tin mới là thứ phụ nữ thiếu và chính nó khiến họ thua thiệt so với đàn ông. 

Light Bulbs

GÓC TƯ DUY

06 kỹ thuật "quản lý" lãnh đạo để làm việc hiệu quả hơn

Những điều nhân sự cấp dưới phải biết để "quản lý" 06 kiểu lãnh đạo "đáng sợ" khiến nhân viên bỏ chạy

11_NgVatTayRobot copy.png

GÓC TƯ DUY

Trận đấu giữa việc làm truyền thống và phi truyền thống

Việc làm và quan hệ việc làm phi truyền thống ​dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0.

bottom of page