​CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ DÀNH CHO ĐẠI SỨ CỦA TỔ CHỨC 

 

WeLEARN

Click vào các  mô-đun  dưới đây để tìm hiểu thêm các nội dung tương ứng
 

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Mô-đun 01: 12 tiêu chí xác định ưu thế tổ chức

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • THƯƠNG HIỆU TỔ CHỨC TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÂN SỰ QUẢN LÝ 

  • Thương hiệu kinh doanh

  • Thương hiệu lãnh đạo

  • Thương hiệu tuyển dụng

  • Thương hiệu nguồn nhân lực 

 • GIEN TỔ CHỨC TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÂN SỰ QUẢN LÝ 

  • Gien trách nhiệm

  • Gien chủ động

  • Gien hiệu quả 

  • Gien giá trị cốt lõi

 • O4 YẾU TỔ TẠO THÀNH GIEN TỔ CHỨC TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÂN SỰ QUẢN LÝ

   

  • Quy tắc thống nhất

  • Phúc lợi khích lệ

  • Cấu trúc gắn kết

  • ​Thông tin thông suốt

Sản phẩm đầu ra mong đợi: 

Mô-đun 02: Lãnh đạo đồng thuận OKR

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • LÃNH ĐẠO ĐỒNG THUẬN VỀ MỤC TIÊU CHÍNH (O)

  • Lợi nhuận vs. Thương hiệu

  • Doanh thu vs Chi phí (trên Biz Canvas)

 • LÃNH ĐẠO ĐỒNG THUẬN VỀ KẾT QUẢ CHÍNH (KR)

  • Khách hàng - Giá trị sản phẩm (trên Business Canvas)

  • Sự hài lòng của khách - Kênh bán hàng (trên Biz Canvas)

 • LÃNH ĐẠO ĐỒNG THUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH (KEY ACTIVITY)

  • Đánh giá đề xuất OKR của các phòng ban 

  • Đánh giá hiệu quả OKR của các phòng ban 

Sản phẩm đầu ra mong đợi:

Mô-đun 03: Trưởng bộ phận đồng thuận OKR

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỒNG THUẬN VỀ MỤC TIÊU CHÍNH (O)

  • Lợi nhuận vs. Thương hiệu

  • Doanh thu vs Chi phí (trên Biz Canvas)

 • CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỒNG THUẬN VỀ KẾT QUẢ CHÍNH (KR)

  • Khách hàng - Giá trị sản phẩm (trên Business Canvas)

  • Sự hài lòng của khách - Kênh bán hàng (trên Biz Canvas)

 • CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỒNG THUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH (KEY ACTIVITY)

  • Đánh giá đề xuất OKR của các phòng ban 

  • Đánh giá hiệu quả OKR của các phòng ban 

Sản phẩm đầu ra mong đợi:

Mô-đun 04: Tháp tuân thủ quy tắc thực hiện OKR

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THIỂU) THỰC HIỆN OKR

  • So sánh Tháp tuân thủ & Nội quy làm việc hiện có

  • Xác định Mức độ kỷ luật khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • Với Trưởng các bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUY CHẾ LÀM VIỆC CHÍNH THỨC

  • Căn cứ vào pháp luật Việt Nam

  • Căn cứ vào tiêu chuẩn làm việc của BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu ra mong đợi:

 • 01 Bộ quy chuẩn làm việc tối thiểu​, với mục tiêu:

  • Hợp nhất các quy tắc làm việc hiện có để có thể áp dụng hiệu quả;

  • Đảm bảo sự đồng thuận của tất cả đơn vị/đội ngũ & lãnh đạo

Tài liệu tham khảo:

Mô-đun 05: Cây trách nhiệm thực hiện OKR

How did we do?Don’t love itNot greatGoodReally goodLove itHow did we do?