top of page
LEARN MORE
93a_Objectives & Key results.png

ĐỒNG Ý OKR01

Key Expectations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    Progress      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Khả năng hiển thị  _cc781905-5cde-319 4-bb3b-136bad5cf58d_      Target Dates

Các mức độ gắn kết OKRs của khách sạn

Amount of mount to Dept OKRs

Amount of mount OKRs Team

Các mức độ gắn OKR cá nhân

12_BusinessCanvas_Vi.png

ĐỒNG Ý OKR02

Key Expectations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    Progress      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Khả năng hiển thị  _cc781905-5cde-319 4-bb3b-136bad5cf58d_      Target Dates

Gắn kết OKR của Front-end đơn vị

Mount OKR of  đơn vị Back-end

Gắn kết OKR giữa Front & Back-end

Gắn kết OKR giữa tất cả các Đơn vị

10_SucBatCuaToChuc_Eng (1).png

ĐỒNG Ý OKR03

Key Expectations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    Progress      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Khả năng hiển thị  _cc781905-5cde-319 4-bb3b-136bad5cf58d_      Target Dates

Gắn kết OKR trong Biz tại BAU thông thường

Kết nối OKR trong Xung đột

Mount OKR in Change

Gắn kết OKR trong Di chuyển

81_PuzzleDone.png

KHỞI ĐỘNG OKR01

04 CÂU ĐỐ ĐỒNG BỘ

Key Expectations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    Key Results      _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           Visibility_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  Target Dates

KHỞI ĐỘNG OKR - CẤP 01

KHỞI ĐỘNG OKR - CẤP 02

KHỞI ĐỘNG OKR - CẤP 03

KHỞI ĐỘNG OKR - CẤP 04

99_ThangBang.png

KHỞI ĐỘNG OKR02

QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG KIM TỰ THÁP

Key Expectations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    Key Results      _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           Visibility_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  Target Dates

Tháp quyền ra quyết định - Tầng 01

Tháp quyền ra quyết định - Tầng 02

Tháp quyền ra quyết định - Level 03

Tháp quyền ra quyết định - Level 04

27_ThangTrachNhiem_TA.png

KHỞI ĐỘNG OKR03

THANG TRÁCH NHIỆM

Key Expectations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    Key Results      _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           Visibility_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  Target Dates

Thang Trách Nhiệm - Cấp 01

Thang trách nhiệm - Bậc 02

Thang trách nhiệm - Bậc 03

Thang trách nhiệm - Bậc 04

28._ĐÔNG_LỰC_LÀM_VIỆC.png

KHỞI ĐỘNG OKR04

ĐỘNG LỰC OKR

Key Expectations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    Key Results      _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           Visibility_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  Target Dates

Động lực tạo OKR - Cấp độ 01

Động lực tạo OKR - Cấp 02

Động lực tạo OKR - Cấp 03

Động lực tạo OKR - Cấp 04

75_MayLocThongTin_Eng.png

KHỞI ĐỘNG OKR05

OKR ​LỌC DỮ LIỆU

Key Expectations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    Key Results      _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           Visibility_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  Target Dates

Phễu lọc thông tin - Level 01

Phễu lọc thông tin - Tầng 02

Phễu lọc thông tin - Tầng 03

Phễu lọc thông tin - Tầng 04

76_GenToChuc_motto_TA.png

OKR TĂNG TRƯỞNG 01

MỘT GIỌNG NÓI

Key Expectations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    Key Results      _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           Visibility_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  Target Dates

OKR - Một giọng nói - Cấp độ 01

OKR - Một giọng nói - Cấp 02 

OKR - Một giọng nói - Cấp độ 03

OKR - Một giọng nói - Cấp độ 04

82_EPIC_2.png

OKR TĂNG TRƯỞNG 02

MỘT LỜI HỨA

Key Expectations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    Key Results      _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           Visibility_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  Target Dates

OKR - Một lời hứa - Cấp 01 

OKR - Một lời hứa - Cấp độ 02

OKR - Một lời hứa - Cấp độ 03

OKR - Một lời hứa - Cấp độ 04

bottom of page