- Click vào ảnh trên để xem Hướng dẫn viết OKR trên Business Model Vanvas - 

"ONE PAGE OF CHANGE"

examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
 
 

ONE PAGE OF CHANGE FOR LEADERS

examples_53559534_edited.jpg

DEPT OKRS - TIẾN ĐỘ OKR BỘ PHẬN 

Engineering

2021 Tet OKR

Food & Beverage

2021 Tet OKR