​For Leaders (dành cho lãnh đạo)
​For Managers (dành cho HODs)
​For All (dành cho tất cả nhân sự)
Intro (Giới thiệu Weatwork)
WE360

Notifications

Thông báo

MEETING BETWEEN BWP x RVN FROM 27 NOV 2019 - 29 NOV 2019

 

LỊCH HỌP BWP x RVN TỪ NGÀY 27/11/2019 - 29/11/2019

27 Nov 2019

FRONT OFFICE + HOUSEKEEPING

RESERVATION + SALES & MARKETING

[N/A]

28 Nov 2019

All HODs

F&B + KITCHEN

SPA + RECREATION + SECURITY

29 Nov 2019

HR + FINANCE 

All HODs

[N/A]

ONE TEAM - ONE GOAL

 

ĐỒNG THUẬN OKR 

OKR CONSENSUS

​24/11/19 - 24/12/2019

 • Cùng xây dựng OKR khách sạn

 • Cùng xây dựng OKR bộ phận 

 • Jointly develop hotel OKR 

 • Jointly develop departmental OKR

Download

Click here to

HẠ TẦNG TỔ CHỨC 

​ORG. INFRASTRUCTURE

24/11/2019 - 24/12/2019

 • Cùng xây dựng nguyên tắc làm việc tối thiểu 

 • Cùng xây dựng cây trách nhiệm tối thiểu

 • Cùng xây dựng cơ chế đánh giá kết quả làm việc 

 • ​Cùng hợp nhất hệ thống thông tin 

 • Jointly develop the minimum Rules 

 • Jointly develop the minimum Structure

 • Jointly develop result-based Perks

 • Jointly integrate Information system

Download

Click here to

 

​PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 

ORG. BRANDING

24/12/2019 - 24/1/2020

 • Cùng xây dựng & thực hiện kế hoạch hành động

 • Cùng quản lý rủi ro trong dài hạn

 • Jointly develop & execute action plans

 • ​Jointly manage organizational risks in long-term

Download

Click here to

 

UPDATES

ONE BWP SONASEA HANDBOOK (TIẾNG VIỆT)

 • ​Nhấn vào ô bên dưới để xem Sổ tay ONE BWP SONASEA trực tuyến 

ONE BWP SONASEA HANDBOOK (ENGLISH)

 • Click the button below to see ONE BWP SONASEA Handbook online 

 

OKR CỦA CÁC BỘ PHẬN 

DEPARTMENTAL OKR

 • Nhấn vào ô bên dưới để xem kết quả ban đầu đồng thuận OKR của các bộ phận  

 • Click the button below to see the initial departmental OKR consensus 

WE@WORK

© 2020 by WEATWORK.CO

​All rights reserved