top of page

OPC | LÊN KẾ HOẠCH TINH GỌN TRÊN 1 TRANG GIẤY ©

  • 5Days
  • 20Steps
Get a certificate by completing the program.
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

MAKE YOUR WORK PLAN ON ONE PAGE OF CHANGE - OPC ©️ TO KILL PROCRASTINATION & LEAD THROUGH CRISIS XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÔNG MINH TRÊN 0 TRANG GIẤY ©️ ĐỂ TRIỆT TIÊU SỰ TRÌ TRỆ & DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI TRONG KHỦNG HOẢNG ----------------------------- WHAT TO ACHIEVE WITH OPC? BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ VỚI OPC? 🎯 Kỹ năng phân tích SAI LẦM CHẾT NGƯỜI của kế hoạch hàng chục, hàng trăm trang (thậm chí 1 trang nhưng thiếu logic); 🎯 Skill to analyse the FATAL MISTAKE of the lengthy, hundred/dozen-page plans (even the unlogical One Pager) 🎯 Kỹ năng xác định 3 Mục tiêu quan trọng nhất + 6 Kết quả chính quan trọng nhất mà mọi Kế hoạch THÔNG MINH cần có - 🎯 Skill to MINDMAP 3 most important Objectives + 6 most important Key Results that any SMART plan must have; 🎯 Kỹ năng xác định vị trí kế hoạch CÁ NHÂN của mình ở đâu trong kế hoạch tổng thể của ĐỘI NGŨ & TỔ CHỨC 🎯 Skill to validate where your PERSONAL plan is cascaded from TEAM & ORGANISATIONAL masterplans;; ------------------------------ WHAT TOOLS DO YOU GET? BẠN SẼ DÙNG CÔNG CỤ GÌ? 🎁 Thử thách trực tuyến OPC 5 ngày liên tục với kết quả nhận được ngay - Max 5-day Online Challenge with instant results 🎁 Hỗ trợ chuyên gia 1:1 trực tuyến theo yêu cầu - Online support 1:1 from Weatwork.co experts on demand (Max 60 mins) 🎁 Hội thảo phân tích & tham vấn trực tuyến với nhóm OPC xây dựng kế hoạch ĐỘI NHÓM + kế hoạch TỔ CHỨC - Online Analysis & Consultancy Workshops with OPC Groups who learn how to make TEAM + ORG. smart plans

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page