top of page

OPC | LÊN KẾ HOẠCH TINH GỌN TRÊN 1 TRANG GIẤY ©

  • 5ngày
  • 20bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

MAKE YOUR WORK PLAN ON ONE PAGE OF CHANGE - OPC ©️ TO KILL PROCRASTINATION & LEAD THROUGH CRISIS XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THÔNG MINH TRÊN 0 TRANG GIẤY ©️ ĐỂ TRIỆT TIÊU SỰ TRÌ TRỆ & DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI TRONG KHỦNG HOẢNG ----------------------------- WHAT TO ACHIEVE WITH OPC? BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ VỚI OPC? 🎯 Kỹ năng phân tích SAI LẦM CHẾT NGƯỜI của kế hoạch hàng chục, hàng trăm trang (thậm chí 1 trang nhưng thiếu logic); 🎯 Skill to analyse the FATAL MISTAKE of the lengthy, hundred/dozen-page plans (even the unlogical One Pager) 🎯 Kỹ năng xác định 3 Mục tiêu quan trọng nhất + 6 Kết quả chính quan trọng nhất mà mọi Kế hoạch THÔNG MINH cần có - 🎯 Skill to MINDMAP 3 most important Objectives + 6 most important Key Results that any SMART plan must have; 🎯 Kỹ năng xác định vị trí kế hoạch CÁ NHÂN của mình ở đâu trong kế hoạch tổng thể của ĐỘI NGŨ & TỔ CHỨC 🎯 Skill to validate where your PERSONAL plan is cascaded from TEAM & ORGANISATIONAL masterplans;; ------------------------------ WHAT TOOLS DO YOU GET? BẠN SẼ DÙNG CÔNG CỤ GÌ? 🎁 Thử thách trực tuyến OPC 5 ngày liên tục với kết quả nhận được ngay - Max 5-day Online Challenge with instant results 🎁 Hỗ trợ chuyên gia 1:1 trực tuyến theo yêu cầu - Online support 1:1 from Weatwork.co experts on demand (Max 60 mins) 🎁 Hội thảo phân tích & tham vấn trực tuyến với nhóm OPC xây dựng kế hoạch ĐỘI NHÓM + kế hoạch TỔ CHỨC - Online Analysis & Consultancy Workshops with OPC Groups who learn how to make TEAM + ORG. smart plans

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page