top of page

MỘT TUẦN QUẢN LÝ MỤC TIÊU VỚI OKR TRÊN OPC ©️

  • 7ngày
  • 18bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.
Tất cả những ai hoàn thành tất cả các bước trong chương trình sẽ nhận được huy hiệu.

Giới thiệu

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU VỚI OKR TRÊN MỘT TRANG GIẤY TẠO THAY ĐỔI OPC©️ ĐỂ GIẢM LÃNG PHÍ NHÂN SỰ VÀ TĂNG HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM TRONG THỜI KỲ SUY THOÁI GOAL MANAGEMENT WITH OKR ON ONE PAGE 4 CHANG - OPC TO TACKLE HUMAN RESOURCE WASTES & CHALLENGE TEAM SILOS IN ECONOMIC DOWNTURN ----------------------------- BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ VỚI OPC? WHAT YOU ACHIVE WITH OPC? 🎯 Kỹ năng xác định 3 Mục tiêu (O) quan trọng nhất + 6 Kết quả chính (KR) quan trọng nhất mà mỗi cá nhân, đội ngũ, tổ chức cần có khi áp dụng OKR trên Buisiness Model Canvas * Skill to MINDMAP 3 most important Objectives + 6 most important Key Results that any individual team, organization must have with OKR on Buisiness Model Canvas 🎯 Kỹ năng xác định OKR CÁ NHÂN so với OKR của ĐỘI NGŨ & TỔ CHỨC * Skill to identify personal OKR vs team & organizational OKR; ------------------------------ WHAT TOOLS DO YOU GET? BẠN SẼ DÙNG CÔNG CỤ GÌ? 🎁 Thử thách trực tuyến OPC trong 7 ngày liên tục với Huy hiệu và Chứng chỉ onilne ngay sau khi hoàn thành - Self-paced 7 days Online Challenge with instant results, online Badges and Certificate provied upon completion 🎁 Hỗ trợ chuyên gia 1:1 trực tuyến theo yêu cầu và voucher quà tặng - Online support 1:1 from Weatwork.co experts on demand and gifted vouchers (Max 60 mins) 🎁 Hội thảo phân tích & tham vấn trực tuyến với Cộng đồng học tập OPC - Online Analysis & Consultancy Workshops with OPC Learning Community

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page