top of page
Screenshot 2023-09-11 140431.png

UPDATES

UPDATES

OPC-SPA
OPC-SPA
OPC-KIT
OPC-HK
11ebaad77e89bfd7e6986_edited
8d9339afedf12caf75e05_edited
OPC-F0
OPC-SM
OPC-SEC
OPC-ENG
OPC-OM

PROGRESS SUITE

ASSESS ĐÁNH GIÁ

93b_Objectives & Key results.png
OKR Consensus
Đồng thuận OKR được đánh giá
 
WeAGREE                                                     WeLEARN          WeTAKE /WeSHARE    WeACT
 
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

Nhìn chung, nhóm của bạn chỉ tập trung vào việc liệt kê CÁI GÌ cần làm - Hoạt động chính & Danh sách Nhiệm vụ của Hoạt động, mà không có lý do TẠI SAO & chiến lược  GOAL Setting

ACCESS TIẾP CẬN

53_UpsideDownT.png
OKR Consensus
OKR trên BMC được truy cập
WeAGREE                                                       WeLEARN          WeTAKE /WeSHARE    WeACT
 
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg

(Xanh lá cây) Nhìn chung, với cách tiếp cận mới, nhóm của bạn có thể xác định Phân khúc khách hàng, Nỗi đau, Lợi ích của họ và cách phân phối Công cụ tạo lợi nhuận & Giảm đau (Đề xuất giá trị) và lý do tại sao họ hình thành một phần Luồng doanh thu. (Đỏ) nhóm của bạn gặp khó khăn với cách xác định các yếu tố chính hình thành Luồng doanh thu.

ADMIT CHẤP NHUẬN

64_Tang Bang Troi.png
OKR Consensus
Nỗi đau OKR được thừa nhận
WeAGREE                                                       WeLEARN          WeTAKE /WeSHARE    WeACT
 
Screen Shot 2021-01-08 at 09.40_edited.jpg