top of page

WEATWORK

PHƯƠNG PHÁP

Cách tiếp cận thay đổi văn hóa của chúng tôi được thiết kế để giúp các tổ chức đạt được kết quả hoạt động bền vững. Chúng tôi cung cấp các trải nghiệm phát triển tổ chức tùy chỉnh ở cấp độ cá nhân, nhóm và tổ chức nhằm kết nối văn hóa, chiến lược và khả năng lãnh đạo để mang lại kết quả quan trọng và bền vững.

okr circle.png
93a_Objectives & Key results.png

OKR

BÀI KIỂM TRA

We360

  • Thu thập và tổng hợp ý kiến của các cá nhân về kế hoạch kinh doanh của tổ chức

  • Xác định khoảng cách giữa các cá nhân/nhóm 

93a_Objectives & Key results.png

OKR

BỘ

Chúng ta học hỏi

  • Phát triển OKR nhóm phù hợp với OKR tổ chức

  • Phát triển OKR cá nhân phù hợp với OKR nhóm

93a_Objectives & Key results.png

OKR

ALIGN 

Chúng ta học hỏi

  • Một kế hoạch toàn diện được phát triển để xây dựng sự hòa nhập, động lực và tính bền vững của nỗ lực thay đổi.

93a_Objectives & Key results.png

OKR

ĐẠT ĐƯỢC

Chúng ta học hỏi

  • Hoàn thành OKR cho kế hoạch hàng năm đã được Leaders  đồng ý

bottom of page