top of page

Chọn gói trả phí của bạn

 • OPC 4 LEAN DOERS

  2.500US$
   
  Become a LEAN Doer on One Page for Change - OPC
  Hiệu lực trong 1 tuần
  • 1. E-guide to Team Performance Evaluation on OPC
  • 1. Bộ Hướng dẫn đánh giá Năng lực Đội ngũ với OPC
  • 2. Expert E-evaluation of Team Performance on OPC
  • 2. Đánh giá năng lực đội ngũ từ chuyên gia trên OPC
  • 3. Self-paced E-Challenge for 30-pax Team Evaluation on OPC
  • 3. Thử thách trực tuyến đánh giá năng lực Team 30 người OPC
 • Giá trị tốt nhất

  OPC - LEAN DOERS

  4.500US$
  Mỗi 1 tháng
  Build Team Alignment with One Page for Change - OPC
  Hiệu lực trong 3 tháng+ 7 ngày dùng thử miễn phí
  • E-guide to Team Performance Evaluation on One Page 4 Change
  • Self-paced E-Challenges for 30-pax Team Evaluation on OPC
  • Expert E-evaluation of Team Performance on One Page 4 Change
  • Hướng dẫn đánh giá Năng lực Đội ngũ với Một trang giấy OPC
  • Thử thách trực tuyến đánh giá năng lực Đội ngũ 30 người OPC
  • Đánh giá năng lực đội ngũ trực tuyến từ chuyên gia trên OPC
  • E-guide to Team Business Planning on One Page 4 Change
  • Self-paced E-Challenges for 30-pax Team Business Plan on OPC
  • Expert E-evaluation of Team Biz Plannin on One Page 4 Change
  • Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Đội ngũ với Một trang giấy OPC
  • Thử thách trực tuyến xây dựng Kế hoạch Đội ngũ 30 người OPC
  • Chuyên gia hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Đội ngũ trên OPC
 • OPC | GAME-CHANGERS

  2.000US$
  Mỗi 1 tháng
  Align Teams & Align Goals with One Page for Change OPC
  Hiệu lực trong 6 tháng+ 7 ngày dùng thử miễn phí
  • E-guide to Team Performance Evaluation on One Page 4 Change
  • Self-paced E-Challenges for 30-pax Team Evaluation on OPC
  • Expert E-evaluation of Team Performance on One Page 4 Change
  • Hướng dẫn đánh giá Năng lực Đội ngũ với Một trang giấy OPC
  • Thử thách trực tuyến đánh giá năng lực Đội ngũ 30 người OPC
  • Đánh giá năng lực đội ngũ trực tuyến từ chuyên gia trên OPC

bottom of page