top of page

​ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN WEATWORK

Bước 1

​Bấm vào nút sau và chọn Sign up with Email

Vui lòng đăng kí bằng email chính thức dùng trong tổ chức, đối với các doanh nghiệp đã đăng kí tài khoản We@Work.

Bước 2

Truy cập vào nền tảng học tập tổ chức và bắt đầu tham gia chương trình!

Cảm ơn bạn đã tham gia!

SIGN UP FOR WEATWORK

Step 1

Click the below button and choose Sign up with Email

Please sign up with your official business email if your organisation already set up We@Work account.

Step 2

Access to your organizational learning platform and join the We@Work program!

Thanks for joining us!

bottom of page