top of page

WEATWORK Calendar/Lịch 2023
Why/Tại sao? 

Lịch tương tác WEATWORK là bộ lịch đặc biệt lần đầu tiên được thiết kế bởi các chuyên gia, đội ngũ thiết kế nội dung & hình ảnh của WEATWORK.

 

Bộ lịch gồm 12 câu hỏi quan trọng, 12 tranh biếm họa mang tính tương tác & hài hước dành cho lãnh đạo trong suốt 12 tháng trong năm 2023.

Không chỉ mang tính chất nhắc nhở thời gian đơn thuần, bộ lịch giúp ​Lãnh đạo các tổ chức tự đặt ra cho mình những câu hỏi đặc biệt về chất lượng nguồn nhân lực, về phát triển tổ chức, từ đó nâng tầm lãnh đạo bản thân từ người nhận quyết định thành người thay đổi cuộc chơi.

 

Bộ lịch cũng cung cấp những câu trả lời mang tính gợi mở, tham khảo, chủ yếu từ các nghiên cứu bản lề của WEATWORK.CO trong nhiều năm qua.   

 

WEATWORK hy vọng nhiều lãnh đạo các tổ chức sẽ đón nhận và sử dụng Bộ lịch một cách hiệu quả trong suốt 12 tháng của năm 2023 đầy mới mẻ và luôn đan xen cơ hội và thách thức.

 

--- 

 

WEATWORK 2022 Calendar is a one-of-a-kind calendar designed by the collective minds of WEATWORK experts, and content & design teams. 

 

The Calendar includes 12 self-reflecting questions & 12 mind-changing comics for leaders to use throughout 2023.

The Calendar is not only time-reminding, but it is also making special questions on manpower quality & organizational excellence that could transform themselves from decision-takers to game-changers.

The Calendar also suggests a number of answers for reference, mainly coming from WEATWORK.CO's flagship studies in the past years. 

WEATWORK hopes that more leaders welcome, buy in & use the Calendar throughout the 12 months of 2023 which is of the emerging mix between opportunities & challenges.

---

0209c7f9add0768e2fc1.jpeg

12 months of self-reflection
12 tháng hiểu bản thân

public
inhouse

Read Agenda for In-house Workshop

001.png

Tháng 01 - January

CÂU HỎI TRONG THÁNG MỘT:

YOUR QUESTION OF JANUARY

"Tổ chức của bạn duy trì sự vinh danh và ghi nhận những đóng góp của cá nhân và đội ngũ như thế nào qua thời gian hồi phục sau đại dịch Covid19? 

"How does your organization recognize & award individual & team contributions during the recovery post Covid19? 

003.png

Tháng 02 - February

CÂU HỎI TRONG THÁNG HAI:

YOUR QUESTION OF FEBRUARY:

 

"Làm sao để mọi cá nhân và đội ngũ cùng đồng lòng đưa toàn tổ chức hướng về mục tiêu lớn nhất trong và sau đại dịch Covid19?

"How to make all individuals & teams on the same page connecting the entire organization to the biggest goals during & after Covid19? 

005.png

Tháng 3 - March

CÂU HỎI TRONG THÁNG BA: 

YOUR QUESTION OF MARCH: 

Làm sao để tạo được sự đồng lòng trước những quyết định khó khăn và dễ gây mâu thuẫn trong & sau Đại dịch Covid19?

How to gain high consensus in making tough & controversial decisions during and post Covid19?

007.png

Tháng 4 - April

CÂU HỎI TRONG THÁNG TƯ:

YOUR QUESTION OF APRIL: 

"Bạn đang là vị lãnh đạo trong bức tranh biếm họa trên hay dưới?" 

"Who are you - the leader in the above or below comic?"

009.png

Tháng 5 - May

CÂU HỎI TRONG THÁNG NĂM:

YOUR QUESTION OF MAY: 

"Có lúc nào bạn thấy mình đang bỏ qua vấn đề lớn nhất - "con voi trong phòng họp" chỉ vì quá nhiều ý kiến phiến diện?

"Do you ever think that sometimes you missed out the biggest problem - "an elephant in the room" - due to too many biased opinions?

011.png

Tháng 6 - June 

CÂU HỎI TRONG THÁNG SÁU:

YOUR QUESTION OF JUNE:

"Bạn đang quản lý rủi ro ở đâu - trên phần nổi hay dưới phần chìm tảng băng trôi?" 

"Where is your risk management - on the tip of the iceberg or under the water?"

013.png

Tháng 7 - July

 • CÂU HỎI TRONG THÁNG BẢY: 

 • YOUR QUESTION OF JULY: 

 • "Cái gì đến trước - lợi nhuận hay nguồn nhân lực? Làm thế nào để tối ưu lợi nhuận trước thực tế là nguồn nhân lực luôn có hạn chế?"

 • "What comes first - profits or manpower? How to make profits given the reality that manpower always has constraints?"

015.png

Tháng 8 - August 

CÂU HỎI TRONG THÁNG TÁM: 

YOUR QUESTION OF AUGUST:

"Đường cong học tập của tổ chức bạn đang đi lên, đi ngang hay đi xuống? Làm sao để đo lường chính xác các nỗ lực L&D?

"Is your organisation's learning curve going up, horizontal, or going down? How to measure Learning & Development - L&D?

017.png

Tháng 9 - September 

 • CÂU HỎI TRONG THÁNG CHÍN: 

 • YOUR QUESTION OF SEPTEMBER:

 •  

 • "Sáng tạo đứng ở đâu trong danh mục các ưu tiên của bạn? Làm sao để nhân sự không ngừng sáng tạo trong & sau Covid19?"

 • "Where is innovation in your list of priorities? How to motivate manpower to keep up with innovations during & post Covid19?

019.png

Tháng 10 - October 

CÂU HỎI TRONG THÁNG MƯỜI:

YOUR QUESTION OF OCTOBER: 

"Nếu các mục tiêu của tổ chức bạn thường xuyên di chuyển trên đường ray,bạn sẽ làm gì: Đầu tư gấp đôi lượng cung tên hay thống nhất mục tiêu?

If your ultimate goals are moving on such a railroad track, what will you do: Double your resources (arrows) or align your goals?

021.png

Tháng 11 - November 

 • CÂU HỎI TRONG THÁNG MƯỜI MỘT:

 • YOUR QUESTION OF NOVEMBER:

 •  

 • "Mục tiêu then chốt của tổ chức bạn ở đâu trên Mô hình kinh doanh (đối với doanh nghiệp) hoặc Mô hình phát triển (đối với tổ chức phi lợi nhuận)?

 •  

 • Where are your OKRs - Objectives & Key Results - on Business Model Canvas

 • or on Social Business Model Canvas (for non-profit organisations)?

023.png

Tháng 12 - December 

CÂU HỎI TRONG THÁNG MƯỜI HAI: 

YOUR QUESTION OF DECEMBER: 

"Bốn mảnh ghép quan trọng: Quyền ra quyết định, Động lực, Cấu trúc, Thông tin, có gắn kết chặt chẽ không trong tổ chức của bạn? 

"Are the four important puzzles: Decision Rights, Motivators, Structures, Data, well-aligned in your organization?"

026.png

Calendar 2024

CÂU HỎI TRONG 2024: 

YOUR QUESTION IN 2024 : 

 

"Bạn sẽ tiếp tục đặt câu hỏi vào năm 2024 chứ?

"Are you going to make more questions in 2024?"

025.png

2023 REVIEW OF YOUR GOALS

Mục tiêu quan trọng nhất trong mỗi tháng của bạn là gì? What is your most important goal of each month?

Vậy cuối tháng bạn đã đạt được mục tiêu đó chưa? Have you achieved it  by the end of each month ?

Tháng nào là những tháng bạn tự nhận thấy mình đạt mục tiêu ở mức cao nhất? Which month have you scored the highest among 12 months?

Anchor 1

Nếu bạn thích bộ lịch này và muốn được nhận lịch làm quà tặng
​If you like this special Calendar & want to take one as our gift to you


Hãy yêu cầu ngay​
Request us immediately

000.png

trước 28/2/2023

​by 28 Feb 2023

Đừng quên RSVP bằng email cùng với lời hứa chia sẻ câu trả lời hàng tháng của bạn nhé

Please RSVP by email with your promises to share your monthly answers with us

​Request for color-printed copies

Covid19.jpeg

If you'd like to keep 01 color-printed copy

Please email us with your valid & correct shipping address, telephone number & your full name

 

Work smarter with One Page for Change ©️

opc.png
bottom of page