top of page
In Bloom

Mô hình tổ chức học tập 

Gắn kết bình đẳng với giá trị kinh doanh cốt lõi

Bình đẳng giới luôn được coi là "thánh địa" khó gần & cải thiện từ quan điểm của số đông doanh nghiệp tổ chức.

Nhiều báo cáo quốc tế đã chỉ ra rằng bình đẳng giới rất dễ làm truyền thông nhưng rất khó để trở thành hiện thực, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Trong giai đoạn khủng khoảng, thánh địa này càng trở nên xa tuyệt vời.

 

Tuy nhiên, cũng chính trong giai đoạn này, hiệu quả kinh doanh, thương hiệu tổ chức và giá trị cốt lõi trở lại nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khách hàng trở nên khó tính & chọn lọc hơn. Họ không chỉ đòi giá rẻ hơn, mà còn quan tâm hơn đến thương hiệu & uy tín xã hội gắn với các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. 

 

Đây là lý do để các giá trị bình đẳng, công bằng, khi chứng minh ràng buộc chặt chẽ với giá trị kinh tế của tổ chức, có thể tiếp tục thúc đẩy năng lực cạnh tranh & phát triển bền vững của tổ chức đó . 

Mô hình tổ chức học tập (Organisational Learning Platform) là một công cụ đặc biệt  

LEARN MORE

Bên SAO QUẬN LÝ RỦI RO, XUNG ĐỘT, THAY ĐỔI & KHỦNG HOẢNG PHÁT PHÁT PHÁT TỪ BẤT BÌNH ĐẲNG Giới thiệu?

Nhiều tổ chức tư vấn quốc tế đã xây dựng các công cụ khác nhau để xác định hoạt động của một tổ chức. Các phương pháp chủ yếu như phỏng vấn, khảo sát, nghiên cứu tài liệu, vv được sử dụng để đánh giá các khía cạnh quản trị tổ chức khác nhau. 

Tuy nhiên, các phương pháp này cho thấy sự thiếu chính xác và hạn chế trong việc phản ánh thực tế hiệu quả hoạt động của toàn tổ chức. Trong đó các yếu tố phức tạp như khoảng cách về nhận thức và hành vi giữa các tầng nhân sự, hay còn gọi là "cảnh chính trị" của tổ chức, thường không được xác định cụ thể._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

Do đó WE@WORK 4.0 đã ra đời và là kết quả của một quá trình nghiên cứu, cải thiện liên tục và nghiêm túc từ năm 2015 của các chuyên gia "đặc điểm văn hóa tổ chức nhất Việt Nam."_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

Thay vì sử dụng các số liệu từ kết quả phỏng vấn, khảo sát, nghiên cứu, vv, WE@WORK 4.0 tập trung liên tục vào hai chỉ số cơ bản. Một là các trường hợp rủi ro, xung đột, thay đổi và khủng hoảng cụ thể tại một tổ chức trong khoảng thời gian nhất định. Hai là cách tổ chức phản ứng, đối phó, phòng ngừa hoặc quản lý các trường hợp đó. 

​ĐÁNH GIÁ - XÁC ĐỊNH
RCCC VỀ BẤT BÌNH ĐẲNG

 • Rocotype setting

 • Hợp nhất thông tin chính xác nhất về rủi ro tổ chức

 • Xoá rủi ro chi phí system

TẠP VẤN QUẢN LÝ CHI PHỤ & LỢI ÍCH RCCC

 • Đánh giá chiến lược phát triển tổ chức, chiến lược quản trị, rủi ro và thách thủ (GRC)

 • Tư vấn điều chỉnh chiến lược phù hợp với nguồn hiện có

 • ​Tư vấn chiến lược dài hạn

HUẤN LUYỆN ĐỘI NGŨ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI THIỆU KINH DOANH

 • Xây dựng chiến lược đào tạo gắn với tổ chức phát triển

 • Đào tạo về hợp nhất Quy trình làm việc (GRC) & vận hành tiêu chuẩn (SOP)

 • ​ Xây dựng năng lực thực thi bền vững chiến lược phát triển bền vững

TỬ VẤN MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC GẮN KẾT BDG Với MƯU TIÊU KINH DOANH

 • Đánh giá xác định rủi ro bằng công nghệ

 • Theo dõi tổng hợp thông tin quản lý rủi ro bằng công nghệ

 • Đào tạo & phát triển thông tin nội bộ bằng công nghệ

BÌNH ĐẲNG KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CỐT LÕI
BÌNH ĐẲNG GIỚI
-----
NỀN TẢNG CỦA HIỆU QUẢ & BỀN VỮNG 
04 weatwork products.png

ĐẠO TẠO NỘI BỘ TRỰC TUYẾN & TÙY CHỈNH

001.png
002.png
bottom of page