top of page

"MỘT TRANG THAY ĐỔI"

tổng giám đốc

examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg

Kỹ thuật

Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Tài chính

examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
Anchor 1

BỘ PHẬN OKRS - TIẾN ĐỘ OKR BỘ PHẬN 

Kỹ thuật

OKR Tết 2021

Thực phẩm & nước giải khát

OKR Tết 2021

​Kiểm soát chất lượng

OKR Tết 2021

Bán hàng + Marcom

OKR Tết 2021

giải trí

OKR Tết 2021

Tài chính

OKR Tết 2021

Văn phòng

OKR Tết 2021

Sự quản lý

OKR Tết 2021

Nguồn nhân lực

OKR Tết 2021

dọn phòng

OKR Tết 2021

Công nghệ

OKR Tết 2021

spa

OKR Tết 2021

Anchor 2
bottom of page