93a_Objectives & Key results.png

OKR CONSENSUS 01

Key Expectations                                                                Progress                                Visibility         Target Dates

Mức độ gắn kết Hotel OKRs

Mức độ gắn kết về Dept OKRs

Mức độ gắn kết Team OKRs

Mức độ gắn kết OKR cá nhân

12_BusinessCanvas_Vi.png

OKR CONSENSUS 02

Key Expectations                                                                Progress                                Visibility         Target Dates

Gắn kết OKR của đơn vị Front-end