top of page

MỘT BWP SONASEA

TRÌNH TRÌNH WEATWORK

DÀNH CHO QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN CHUYÊN NGHIỆP 

​Kiến tạo sức bật của đội ngũ & tổ chức 

​Khai mạc
​dự kiến
01/09/2020
Khoảng thời gian
01/9/2020
-
30/3/2021
học viên
100 nhân viên
& HOD
Location
BWP Sonasea
Phú Quốc
​Việt Nam

Pha 2 - One BWP Sonasea Phu Quoc
tại sao?

Sau 2 tuần đánh giá sơ bộ hiệu qủa kế thừa & phát triển khai Giai đoạn 1 - One BWP Sonasea Phú Quốc (11/2019 - 7/2020),  Chuyên gia củarespectVN, Weatwork.co & Tổng quản lý khách sạn nhận định thống nhất sau:

 • Trong bối cảnh Covid19 và hậu Covid19, chiến lược & kế hoạch kinh doanh ưu tiên Cao-Trung-Thấp cần được trao đổi thông tin hiệu quả hơn so với tất cả các Đơn vị để tăng cường khả năng chủ động & hiệu quả hợp tác của họ;

 • Trưởng các bộ phận (HOD) cần được hỗ trợ hơn nữa để xác định Mục tiêu (MỤC TIÊU) & Kết quả chính (KẾT QUẢ CHÍNH) trong các giai đoạn vận động chiến lược khác nhau (cao điểm-thấp điểm);

 • HOD cần được hỗ trợ để gắn kết OKR của các bộ phận với OKR của toàn bộ Khách sạn, gắn kết OKR của các bộ phận mình với OKR của các bộ phận khác;

 • Tất cả các Đơn vị đều cần được hỗ trợ để xây dựng OKR của Nhóm và OKR cá nhân trong mối quan hệ với OKR Bộ phận (từ đó tăng hiệu quả làm việc của cá nhân & hợp tác nhóm)

 • Nhân sự của khách sạn nói chung cần được đào tạo nghiêm túc về tư duy dịch vụ, quan hệ khách hàng & cách làm việc chủ động, có mục tiêu & hợp tác

000.png
10
Đoạn ghi hình
 
10 video clips hoạt hình cung cấp thông điệp cơ bản về 10 tiêu chuẩn dịch vụ cơ bản của BWP Sonasea
01
​Nền tảng
 
Nền tảng tương tác trên web WEAWORK giúp hệ thống OKR Khách sạn tốt nhất, Nền tảng phóng OKR & Tăng trưởng OKR dựa trên khách hàng
04/tháng
Hội nghị Townhall
 
02 Hội nghị Townhall một tháng cho tất cả HODs & 02 Hội nghị Townhall một tháng cho 100 nhân viên
02/tháng
​Conversation with HOD
 
02 cuộc họp riêng một tháng với từng trưởng bộ phận - HOD & trợ lý hoặc nhóm của HOD
ONE%2520BWP%2520SONASEA_edited_edited.pn
Kayaking

Mục tiêu của Chương trình | 9/1/2020 - 30/12/2020

 • Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chính xác hiệu quả công việc của cá nhân & đội nhóm BWP Sonasea

 • Đào tạo, huấn luyện & xây dựng tiêu chuẩn làm việc tối thiểu  thiểu chung của cá nhân & đội nhóm BWP  

 • Bảo đảm các trưởng bộ phận xác định được sự gắn kết giữa Mục tiêu Đơn vị & Mục tiêu Khách sạn trong 03 kế hoạch ưu tiên Cao - Trung - Nghỉ

93a_Objectives & Key results.png

Đồng thuận OKR trên Business Canvas | 9-10/2020 

Trong vòng 02 tháng, các mục tiêu sau sẽ đạt được với sự tham gia 100% của học viên:

 • Mục tiêu & Kết quả chính (OKR) của Khách sạn được đánh giá lại, điều chỉnh & gắn kết với mục tiêu của cơ quan quản lý theo 03 cấp độ ưu tiên;

 • Mục tiêu & Kết quả chính (OKR) của các Phòng ban được đánh giá lại, điều chỉnh & gắn kết với mục tiêu của Khách sạn theo 03 cấp độ ưu tiên

 • Mục tiêu & Kết quả chính (OKR) của cá nhân được đánh giá lại, điều chỉnh & gắn kết với mục tiêu của Đơn vị Phòng ban chủ quản theo 03 cấp độ ưu tiên

 

Công cụ: (i) Nền tảng www.weatwork.co/bwp thiết kế riêng cho BWP Sonasea; (ii) Sổ tay theo dõi OKR

81_PuzzleDone.png

Nền bệ phóng OKR  | 10-11/2020

Trong vòng 02 tháng, các đầu ra sau sẽ đạt được với sự tham gia 100% của học viên:

 • Nguyên tắc tối thiểu của Đơn vị để đảm bảo các cá nhân đạt được OKR đã đề ra;  

 • Cơ chế phúc lợi tối thiểu của Đơn vị để đảm bảo các cá nhân đạt được OKR đã đề ra;  

 • Cấu trúc đơn vị cơ bản  để đảm bảo các cá nhân đạt được OKR đã đề ra;  

 • Nguyên tắc trao đổi thông tin cơ bản cho Đơn vị để đảm bảo các cá nhân đạt được OKR đã đề ra;  

 

Công cụ: (i) Nền tảng www.weatwork.co/bwp thiết kế riêng cho BWP Sonasea; (ii) Sổ tay theo dõi OKR

76_GenToChuc_Eng.png

Tăng trưởng OKR dựa vào khách hàng | 10-11-12/2020

Trong vòng 03 tháng, các đầu ra sau sẽ đạt được với sự tham gia 100% của học viên:

 • Cơ chế đo lường sự hài lòng của khách hàng hàng ONE BWP Guest Satisfaction được đánh giá & lấy ý kiến của các phòng ban; 

 • Các đơn vị Front-end (Sales, Marcom, Front Office, Recreation, Reservation, v.v.) thực hiện mục tiêu dựa trên số liệu về khách hàng & các giải pháp làm tăng sự hài lòng của khách hàng;

 • Các đơn vị Back-end (Văn phòng điều hành, Tài chính, Nhân sự, Kỹ thuật, v.v.) thực hiện mục đơn vị dựa trên số liệu về khách hàng & các giải pháp làm tăng sự hài lòng của khách hàng;

 • Mô hình Hành động Giảm phí Chi phí (đặt khách hàng vào vị trí trung tâm) được xây dựng và thử nghiệm

 • Mô hình Tăng Lương Doanh Thu (đặt khách hàng vào vị trí trung tâm) được xây dựng và thí điểm

Công cụ: (i) Nền tảng www.weatwork.co/bwp thiết kế riêng cho BWP Sonasea; (ii) Sổ tay theo dõi OKR; (iii)  10 video clip hoạt động truyền tải thông điệp cơ bản về 10 tiêu chí dịch vụ tối thiểu của BWP Sonasea

WHY

​Huấn luyện viên

Male Teacher

JOSH NGUYỄN

Huấn luyện viên/Tư vấn WEATWORK

Cố vấn & Huấn luyện viên WEATWORK

15 năm thực thi quản trị khách sạn 

10 năm tư vấn dịch vụ khách sạn

Screen Shot 2019-04-10 at 21.57.47_edite

HÀ ĐĂNG

Nhà phát triển WEATWORK

Nhân sự/OD & Cố vấn bền vững

15 năm tư vấn phát triển Tổ chức 

10 năm tư vấn về Tiêu chuẩn Chất lượng Dịch vụ

bottom of page