top of page
Tải xuống tài liệu chương trình WEATWORK
1. Bạn muốn cải thiện khía cạnh nào để tăng cường hiệu suất làm việc của đội ngũ?
2. Bạn muốn cải thiện khía cạnh nào để tăng cường hiệu suất làm việc của tổ chức?

Click here to download

Anchor 1
Screen Shot 2019-07-16 at 15.38.42.png

THE PUZZLES

Starting 01 Sept 2019

Start your Organisational Excellence Program today with The Puzzles project

Screen Shot 2019-07-16 at 15.39.00.png

WEATWORK

Starting 01 Sept 2019

Start to explore & develop your Learning Curve as High-performers with WeAtWork today

Screen Shot 2019-07-16 at 15.41.50.png

CCSR

Starting 01 Sept 2019

Become CSR Professional today with the unique CCSR Program 

bottom of page