top of page

BIỂU MẪU ĐỀ XUẤT

THEO OKR

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP & TỔ CHỨC

PHÁT TRIỂN BỞI RESPECT VIETNAM

Điều phối viên Chương trình Đào tạo Nguyễn Phương Hạnh

Tháng 09/2019 

93a_Objectives & Key results.png

ĐẶT VẤN ĐỀ

BIỂU MẪU ĐỀ XUẤT THEO OKR 

01

TẠI SAO CÁ NHÂN/ TẬP THỂ NÊN ĐỀ XUẤT THEO OKR?

02

ĐỀ XUẤT OKR TRÊN BUSINESS CANVAS

03

07 NỘI DUNG CỦA ĐỀ XUẤT THEO OKR

04