BUSINESS INFRASTRUCTURE

BUSINESS PROCESSES
OPERATIONAL TOOLS
HUMAN RESOURCES

"BUSINESS INFRASTRUCTURE iS A CRITICAL FOUNDATION FOR ANY SUCCESS"

03 CRITICAL COMPONENTS

CHẾ ĐỘ

CHẾ ĐỘ được xây dựng thế nào?

CHẾ ĐỘ được áp dụng thế nào?

CHẾ ĐỘ được trao đổi thế nào?

CHẾ ĐỘ có thúc đẩy năng suất lao động và hiệu quả làm việc nhóm?

***

CHẾ ĐỘ = gói phúc lợi cho cá nhân và tập thể

CƠ CẤU

CƠ CẤU được đơn giản hoá thế nào?

CƠ CẤU được trao đổi thế nào?

CƠ CẤU có giúp tăng hiệu quả hợp tác và giảm thiểu xung đột không?

***

CƠ CẤU = sơ đồ tổ chức, ma trận trách nhiệm, khung quyền hạn, v.v.

THÔNG TIN

THÔNG TIN được quản lý thế nào?

THÔNG TIN được bảo mật thế nào?

THÔNG TIN có giúp xây dựng lòng tin và giảm thiểu xung đột không?

***

THÔNG TIN = cơ sở dữ liệu tại nơi làm việc, thông tin chính thức/không chính thức được dùng để ra quyết định tổ chức

04 LOẠI HÌNH TỔ CHỨC

Xây dựng bởi Hà Đặng, ThS. Phát triển Quốc tế - Đại học Cornell, Hoa Kỳ (2014) dành cho Respect Vietnam