top of page

BUSINESS INFRASTRUCTURE

BUSINESS PROCESSES
OPERATIONAL TOOLS
HUMAN RESOURCES

"BUSINESS INFRASTRUCTURE iS A CRITICAL FOUNDATION FOR ANY SUCCESS"

03 CRITICAL COMPONENTS

CHẾ ĐỘ

CHẾ ĐỘ được xây dựng thế nào?

CHẾ ĐỘ được áp dụng thế nào?

CHẾ ĐỘ được trao đổi thế nào?

CHẾ ĐỘ có thúc đẩy năng suất lao động và hiệu quả làm việc nhóm?

***

CHẾ ĐỘ = gói phúc lợi cho cá nhân và tập thể

CƠ CẤU

CƠ CẤU được đơn giản hoá thế nào?

CƠ CẤU được trao đổi thế nào?

CƠ CẤU có giúp tăng hiệu quả hợp tác và giảm thiểu xung đột không?

***

CƠ CẤU = sơ đồ tổ chức, ma trận trách nhiệm, khung quyền hạn, v.v.

THÔNG TIN

THÔNG TIN được quản lý thế nào?

THÔNG TIN được bảo mật thế nào?

THÔNG TIN có giúp xây dựng lòng tin và giảm thiểu xung đột không?

***

THÔNG TIN = cơ sở dữ liệu tại nơi làm việc, thông tin chính thức/không chính thức được dùng để ra quyết định tổ chức

04 LOẠI HÌNH TỔ CHỨC

Xây dựng bởi Hà Đặng, ThS. Phát triển Quốc tế - Đại học Cornell, Hoa Kỳ (2014) dành cho Respect Vietnam

TÁCH RỜI

ÉP CHO PHÙ HỢP

KHÔNG KHỚP

ĐỒNG BỘ

Citrus

Your content has been submitted

Your content has been submitted

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ  

“Tôi đã thử loại hình tổ chức WE@WORK và biết được loại hình của chúng tôi. Giờ tôi đã biết vì sao công ty luôn đưa ra các quyết định cuối cùng chậm như vậy. Việc tuân thủ tuỳ ý đối với nội quy của chính công ty là lý do lớn nhất.

 

—  Lynn, Chủ đầu tư của một chuỗi khách sạn 

​Cách tạo ra một mô hình đồng bộ?

80_PuzzlesGame.png
81_PuzzleDone.png

WHY DO YOU NEED US?

BECAUSE WE CAN HELP YOUR TEAM IDENTIFY & ADDRESS ORGANISATIONAL "BLINDSPOTS" THAT ARE NEGATIVELY AFFECTING YOUR BUSINESS 

93b_Objectives & Key results.png

High operating cost

due to low OKR

Consensus

Constant disagreements & disruptive decision-making due to poor OKR consensus  result in accelerating operation costs

80_PuzzlesGame.png

High quality failure

cost due to

poor team alignment

Poor collaboration & alignment among teams/departments within an organisation directly result in high costs of quality failure 

76_GenToChuc_Eng.png
03

Slumped revenues

due to no/poor 

customer engagement

End-to-end customer satisfaction data not only drives team-to-tem performance but also directly push revenues up

09 bước cần thiết với tác động từ dưới lên

WE@WORK có thể giúp tổ chức bạn hơn thế....

ADAPT & MEASURE

What We Do >

Dark Leaf

During Implementation (Phase II), The Puzzles and the client project management team prioritize process improvements and then pilot, refine and roll them out to the organization.

 

The Puzzles develop user-friendly management dashboards to monitor performance and detailed job instructions to standardize desk-level tasks.

02
2 months
ANALYSE & DESIGN

What We Do >

Dark Leaf

At the beginning of the Analysis & Design (Phase I), The Puzzles and the client project management team jointly design the project.

 

The Puzzles analyse operations to identify improvement opportunities and delivers a self-improving organisational DNA case and implementation work plan.

01
1 months
SẢN PHẨM WE@WORK 
Liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn thông tin của bạn!

WHY DO YOU NEED US?

BECAUSE WE CAN HELP YOUR TEAM IDENTIFY & ADDRESS ORGANISATIONAL "BLINDSPOTS" THAT ARE NEGATIVELY AFFECTING YOUR BUSINESS 

93b_Objectives & Key results.png

High operating cost

due to low OKR

Consensus

Constant disagreements & disruptive decision-making due to poor OKR consensus  result in accelerating operation costs

80_PuzzlesGame.png

High quality failure

cost due to

poor team alignment

Poor collaboration & alignment among teams/departments within an organisation directly result in high costs of quality failure 

76_GenToChuc_Eng.png
03

Slumped revenues

due to no/poor 

customer engagement

End-to-end customer satisfaction data not only drives team-to-tem performance but also directly push revenues up

bottom of page