top of page

 

​CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ DÀNH CHO ĐẠI SỨ CỦA TỔ CHỨC 

 

Chúng ta học hỏi

Nhấp vào các  mô-đun  dưới đây để tìm hiểu thêm các nội dung tương ứng
LEARN MORE

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Mô-đun 01: 12 tiêu chí xác định ưu thế tổ chức

Chúng ta đã làm như thế nào?Đừng yêu nóKhông tốtTốtThật sự tốtYêu nóChúng ta đã làm như thế nào?
 • TRUYỀN ĐỔI TỔ CHỨC TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÂN CHỦ LÝ 

  • business brand

  • Directory brand

  • Tuyển dụng hiệu

  • Nhãn hiệu nguồn nhân lực 

 • GIEN TỔ CHỨC NĂNG TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÂN CHỦ LÝ 

  • Gian trách nhiệm

  • Active master

  • Gien effect 

  • Core value value

 • O4 YẾU TỔ TẠO THÀNH GIEN TỔ CHỨC TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÂN QUYỀN

   

  • Quy tắc hệ thống nhất

  • Phúc lợi

  • Construction connection

  • ​Thông tin xuyên suốt

Sản phẩm đầu ra mong đợi: 

Mô đun 02: Lãnh đạo đồng thuận OKR

Chúng ta đã làm như thế nào?Đừng yêu nóKhông tốtTốtThật sự tốtYêu nóChúng ta đã làm như thế nào?
 • LÃNH ĐẠO ĐỒNG THUẬN VỀ MẶT TIÊU CHÍNH (O)

  • Lợi nhuận so với Thương hiệu

  • Doanh thu vs Chi phí (trên Biz Canvas)

 • LÃNH ĐẠO ĐỒNG THUẬN SẮP XUẤT CHÍNH CHỦ (KR)

  • Khách hàng - Giá trị sản phẩm (trên Business Canvas)

  • Sự hài lòng của khách hàng - Kênh bán hàng (trên Biz Canvas)

 • LÃNH ĐẠO ĐỒNG THUẬN SẮP HOẠT ĐỘNG CHÍNH(HOẠT ĐỘNG CHÍNH)

  • Đánh giá đề xuất OKR của các phòng ban 

  • Đánh giá hiệu quả OKR của các phòng ban 

Sản phẩm đầu tiên được mong đợi:

Mô-đun 03: Trưởng bộ phận đồng thuận OKR

Chúng ta đã làm như thế nào?Đừng yêu nóKhông tốtTốtThật sự tốtYêu nóChúng ta đã làm như thế nào?
 • CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỒNG THUẬN VỀ MẶT TIÊU CHÍNH (O)

  • Lợi nhuận so với Thương hiệu

  • Doanh thu vs Chi phí (trên Biz Canvas)

 • CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỒNG THUẬN Sắp CHÍNH CHỦ (KR)

  • Khách hàng - Giá trị sản phẩm (trên Business Canvas)

  • Sự hài lòng của khách hàng - Kênh bán hàng (trên Biz Canvas)

 • CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỒNG THUẬN Sắp HOẠT ĐỘNG CHÍNH (KEY ACTIVITY)

  • Đánh giá đề xuất OKR của các phòng ban 

  • Đánh giá hiệu quả OKR của các phòng ban 

Sản phẩm đầu tiên được mong đợi:

Mô-đun 04: Tháp sàng lọc quy tắc thực hiện OKR

Chúng ta đã làm như thế nào?Đừng yêu nóKhông tốtTốtThật sự tốtYêu nóChúng ta đã làm như thế nào?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THƯỢNG) THỰC HAY OKR

  • So sánh Tháp chấp thủ & Nội quy đang làm việc hiện có

  • Xác định chính sách giới hạn khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • With Trưởng bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUYỀN LÀM VIỆC CHÍNH CHÍNH

  • Căn cứ vào pháp luật việt nam

  • Căn cứ vào standard working of BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu tiên được mong đợi:

 • 01 Bộ quy chuẩn làm việc tối thiểu​, with target item:

  • Hợp nhất các quy tắc làm việc hiện có để có thể áp dụng hiệu quả;

  • Bảo đảm sự đồng thuận của tất cả các đơn vị/chế độ ngũ & lãnh đạo

Tài liệu tham khảo:

Mô-đun 05: Cây chịu trách nhiệm thực hiện OKR

Chúng ta đã làm như thế nào?Đừng yêu nóKhông tốtTốtThật sự tốtYêu nóChúng ta đã làm như thế nào?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THƯỢNG) THỰC HAY OKR

  • So sánh Tháp chấp thủ & Nội quy đang làm việc hiện có

  • Xác định chính sách giới hạn khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • With Trưởng bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUYỀN LÀM VIỆC CHÍNH CHÍNH

  • Căn cứ vào pháp luật việt nam

  • Căn cứ vào standard working of BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu tiên được mong đợi::

 • 01 Ma trận chịu trách nhiệm cao nhất với mục tiêu

  • Cơ chế thống nhất hiện có để có thể áp dụng hiệu quả;

  • Bảo đảm sự đồng thuận của tất cả các đơn vị/đội & lãnh đạo 

BẮT ĐẦU

Tài liệu tham khảo:

 • Tại sao doanh nghiệp cần Ma trận trách nhiệm (Bảng phân công trách nhiệm)

Mô-đun 06: Gói kết thúc hiệu quả thực hiện OKR

Chúng ta đã làm như thế nào?Đừng yêu nóKhông tốtTốtThật sự tốtYêu nóChúng ta đã làm như thế nào?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THƯỢNG) THỰC HAY OKR

  • So sánh Tháp chấp thủ & Nội quy đang làm việc hiện có

  • Xác định chính sách giới hạn khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • With Trưởng bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUYỀN LÀM VIỆC CHÍNH CHÍNH

 • Căn cứ vào pháp luật việt nam

 • Căn cứ vào standard working of BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu tiên được mong đợi:

 • 01 Hướng dẫn quản lý nội bộ thông tin, với mục tiêu:

  • Hợp nhất các kênh trao đổi thông tin nội bộ để có thể áp dụng hiệu quả;

  • Bảo đảm sự đồng thuận đơn vị/độ ngũ & lãnh đạo 

BẮT ĐẦU

Tài liệu tham khảo

 • Các lưu ý cơ bản về quản lý thông tin nội bộ

 • 03 sai lầm khi sử dụng nền tảng công nghệ quản lý dữ liệu nội bộ

Mô-đun 07: Kênh hợp nhất thông tin thực thi OKR

Chúng ta đã làm như thế nào?Đừng yêu nóKhông tốtTốtThật sự tốtYêu nóChúng ta đã làm như thế nào?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THƯỢNG) THỰC HAY OKR

  • So sánh Tháp chấp thủ & Nội quy đang làm việc hiện có

  • Xác định chính sách giới hạn khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • With Trưởng bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUYỀN LÀM VIỆC CHÍNH CHÍNH

  • Căn cứ vào pháp luật việt nam

  • Căn cứ vào standard working of BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu tiên được mong đợi:01 Hướng dẫn giám sát và đánh giá Bộ quy chuẩn hiệu quả, với mục tiêu:

 • support đo lường hiệu quả áp dụng Bộ quy chuẩn trong tổ chức 

 • Khoản bảo đảm đầu ra này có sự đồng thuận cao nhất của tất cả các đơn vị/chế độ ngũ cốc trước khi báo cáo và đề xuất lên lãnh đạo cấp cao nhất.

BẮT ĐẦU

Mô-đun 08: Tổ chức thương hiệu ONE BWP

Chúng ta đã làm như thế nào?Đừng yêu nóKhông tốtTốtThật sự tốtYêu nóChúng ta đã làm như thế nào?
 • THÁP TUÂN THỦ QUY TẮC (TỐI THƯỢNG) THỰC HAY OKR

  • So sánh Tháp chấp thủ & Nội quy đang làm việc hiện có

  • Xác định chính sách giới hạn khi thực hiện OKR

 • THỐNG NHẤT NỘI DUNG THÁP TUÂN THỦ 

  • Với Lãnh đạo

  • With Trưởng bộ phận

 • HOÀN THIÊN QUYỀN LÀM VIỆC CHÍNH CHÍNH

  • Căn cứ vào pháp luật việt nam

  • Căn cứ vào standard working of BWP/Sonasea

Sản phẩm đầu tiên được mong đợi:01 Hướng dẫn đánh giá hiệu quả làm việc cơ bản, với mục tiêu:

 • Gắn kết tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc với mục tiêu kinh doanh của khách sạn để có thể áp dụng hiệu quả;

 • Khoản bảo đảm đầu ra này có sự đồng thuận cao nhất của tất cả các đơn vị/chế độ ngũ cốc trước khi báo cáo và đề xuất lên lãnh đạo cấp cao nhất.

BẮT ĐẦU

Tài liệu tham khảo:

Mô-đun 09: MỘT BWP = MỘT GIỌNG NÓI + MỘT LỜI HỨA

Chúng ta đã làm như thế nào?Đừng yêu nóKhông tốtTốtThật sự tốtYêu nóChúng ta đã làm như thế nào?
 • ​Rủi ro tổ chức tác động như thế nào đến hiệu quả công việc của tổ chức/ đội ngũ?

 • Cách thức xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tổ chức của các khách sạn hiện nay - Chỉ số Quản lý Chất lượng - Chỉ số Thất bại Chất lượng

 • Phương pháp đo lường chi phí tác động của rủi ro lên hiệu suất làm việc của tổ chức

 • ​Phương pháp đào tạo để xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tổ chức hiệu quả và dễ áp dụng

Sản phẩm đầu tiên được mong đợi:01 Hướng dẫn quản lý rủi ro tổ chức, với mục tiêu: 

 • Tăng cường dự báo và phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong tổ chức  để có thể phòng ngừa kịp thời;

 • Khoản bảo đảm đầu ra này có sự đồng thuận cao nhất của tất cả các đơn vị/chế độ ngũ cốc trước khi báo cáo và đề xuất lên lãnh đạo cấp cao nhất.

BẮT ĐẦU

​Tài liệu tham khảo:

 • Tại sao cần quản lý rủi ro rủi ro trong khi xây dựng thương hiệu tổ chức?

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Liên hệ với chúng tôi

Xin cảm ơn. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

000.png

​GÓC TỬ DUY

Quản lý RCCC - có rủi ro - xung đột - thay đổi - khủng hoảng - để thành công 

Tại sao tổ chức cần quản lý RCCC để cải thiện tổ chức và phát triển bền vững trước mọi thức thức?

60_TienThoaiLuongNan.png

GÓC TỬ DUY

Khía cạnh kinh tế của quan hệ lao động

Luật lao động cần phải cải cách như thế nào để hỗ trợ tốt hơn cho quá trình phát triển kinh tế?

Pro Boxing Gloves

​GÓC TỬ DUY

06 Lý do đáng sợ nhất để nhân sự bỏ đi 

Những người lãnh đạo cần biết để bảo vệ thương hiệu nhà tuyển dụng & giữ chân nhân tài cho tổ chức

man woman gap the Atlantic.jpg

GÓC TỬ DUY

Cái gì tạo nên bất công bằng về giới tính tại nơi làm việc? 

Không phải trình độ và vị trí thay thế. Chính sự tự tin mới là thứ phụ thiếu và chính nó khiến họ thua thiệt so với đàn ông. 

Light Bulbs

GÓC TỬ DUY

06 kỹ thuật "quản lý" lãnh đạo để làm việc hiệu quả hơn

Những điều nhân cấp dưới phải biết để " quản lý" 06 kiểu lãnh đạo "chờ sợ"  chỉ huy bỏ chạy

11_NgVatTayRobot copy.png

GÓC TỬ DUY

Trận đấu giữa việc làm truyền thống và phi truyền thống

Việc làm và quan hệ việc làm phi truyền thống ​dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0.

bottom of page