top of page

 - Nhấp vào ảnh trên để xem Hướng dẫn viết OKR trên Vanvas Mô hình Kinh doanh - 

"MỘT TRANG THAY ĐỔI"

examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
examples_53559534_edited.jpg
Anchor 3
Anchor 1

MỘT TRANG THAY ĐỔI DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

examples_53559534_edited.jpg

BỘ PHẬN OKRS - TIẾN ĐỘ OKR BỘ PHẬN 

Kỹ thuật

OKR Tết 2021

Thực phẩm & nước giải khát

OKR Tết 2021

​Kiểm soát chất lượng

OKR Tết 2021

Bán hàng + Marcom

OKR Tết 2021

giải trí

OKR Tết 2021

Tài chính

OKR Tết 2021

Văn phòng

OKR Tết 2021

Sự quản lý

OKR Tết 2021

Nguồn nhân lực

OKR Tết 2021

dọn phòng

OKR Tết 2021

Công nghệ

OKR Tết 2021

spa

OKR Tết 2021

Anchor 2
bottom of page