Weatwork

​Nền tảng tổ chức học tập bán công nghệ

​Tập trung . Thống nhất . Gắn kết 

Puzzles.png

HOẶC

BẠN ĐỒNG Ý NHẤT VỚI HÌNH ẢNH NÀO DƯỚI ĐÂY?

80% CEO & quản lý đồng ý với cả 04 hình ảnh, trong đó hình ảnh thứ 03 - Tập thể thiếu đoàn kết hợp tác & 04 - Môi trường làm việc thiếu lành mạnh - là thách thức lớn nhất với hầu hết doanh nghiệp, đặc biệt với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

07_TraoDoiThongTinTrongToChuc.png
01

Thông tin nội bộ kém hiệu quả

95% nhân sự không hiểu rõ chiến lược & mục tiêu của tổ chức

(Dr. Norton & Kaplan)

95%

37_BenhNuaVoi-2.png
02

Nhân sự thiếu nỗ lực, thiếu chủ động

84% Tổ chức không tận dụng hết tiềm năng của nguồn nhân lực hiện có

(Saratoga Institute)

84%

19_NhanTaiNgoiSao.png
03

Tập thể thiếu đoàn kết hợp tác

​70% năng suất làm việc bị ảnh hưởng bởi tập thể thiếu hợp tác, hay đổ lỗi cho nhau

​(Respect Vietnam)

70%

25_MaTranVanPhong.png
04

Môi trường làm việc t