LEADERSHIP

CHƯƠNG TRÌNH WEATWORK

LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TRONG BIẾN ĐỘNG

​Kiến tạo sức bật của đội ngũ & tổ chức 

Nội dung 

Chương trình 03 ngày liên tục(02 ngày tại lớp + 01 ngày thực hành ngoài lớp học)
Tài liệu 

01 cuốn hướng dẫn
thực hành sau khóa học 

(In màu + hình ảnh + ví dụ thực tế + bài tập tương tác + bài tập tự đánh giá)
 
Học viên

20-25
Quản lý chuyên nghiệp các cấp (cùng doanh nghiệp, cùng/khác đơn vị)
 
Địa điểm

1. Cơ sở đào tạo
2. Địa điểm thực hành
​(do DN lựa chọn)

 

Bối cảnh

Trước những biến động toàn cầu như Covid19, khủng hoảng kinh tế, thảm họa khí hậu, v,v., nhiều tập đoàn doanh nghiệp, bao gồm cả quốc tế & trong nước, phải tìm cách định vị lại thị trường, sản phẩm, đồng thời nỗ lực tái cơ cấu tổ chức, tinh giản nguồn lực & đặc biệt là chuyển đổi tư duy làm việc của nhân sự, quản lý.

  • Covid19 thổi bùng mọi rủi ro thách thức dưới đáy tảng băng trôi mà thường Doanh nghiệp không nhìn thấy hoặc không ưu tiên để nhận diện; Giai đoạn này là cơ hội để các Doanh nghiệp & Lãnh đạo có tầm nhìn tập trung vào phần chìm của tảng băng trôi;

  • Dù lãnh đạo luôn kiến tạo & định hướng chiến lược, trong giai đoạn này vai trò của quản lý ở mọi cấp lại giúp lãnh đạo nhận diện sâu sát những thách thức "chìm" trong nội bộ để thích ứng với bên ngoài;

  • Nhiều lãnh đạo có tầm nhìn lúc này muốn đặt chữ "chiến lược" vào mọi suy nghĩ, quyết định, & hành động của mọi quản lý & mọi nhân sự, mong muốn tất cả không chỉ có tầm nhìn "dưới mặt đất" mà còn "từ trên trực thăng", từ đó hợp tác để trên dưới đồng thuận, kiến tạo sức bật cho đội ngũ & tổ chức trong giai đoạn thách thức này; 

Trước bối cảnh này, ​Chuyên gia Weatwork.co đã thiết kế Khóa học đặc biệt "Lãnh đạo & Quản lý Chiến lược trong Biến động" để hỗ trợ các công ty doanh nghiệp chuyển đổi thành công tư duy quản lý chiến lược & đưng vững trước những biến động khó tiên liệu hiện nay & trong tương lai.

Kayaking
 

LEADERSHIP

CHƯƠNG TRÌNH WEATWORK

LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TRONG BIẾN ĐỘNG

​Kiến tạo sức bật của đội ngũ & tổ chức 

03
Mục tiêu
 
03 Mục tiêu cụ thể mà các nhà quản lý chuyên nghiệp sẽ đạt được & áp dụng ngay sau 03 ngày tham gia khóa học
02
​ngày tại lớp
 
02 ngày học kiến thực tế & thực hành mô hình, công cụ tương tác đặc biệt bằng hình ảnh, video clips, giản đồ & tranh biếm họa comics - đặc trưng của Weatwork.co
01
​ngày thực địa
 
01 ngày đi thực địa tại địa điểm phù hợp do Khách hàng lựa chọn nhưng đảm bảo sự thống nhất với các nội dung đã học - Kèm toolkit áp dụng ngay trong ngày thực địa