LEADERSHIP

CHƯƠNG TRÌNH WEATWORK

LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TRONG BIẾN ĐỘNG

​Kiến tạo sức bật của đội ngũ & tổ chức 

Nội dung 

Chương trình 03 ngày liên tục (02 ngày tại lớp + 01 ngày thực hành ngoài lớp học)
Tài liệu 

01 cuốn hướng dẫn
thực hành sau khóa học 

(In màu + hình ảnh + ví dụ thực tế + bài tập tương tác + bài tập tự đánh giá)
 
Học viên

20-25
Quản lý chuyên nghiệp các cấp (cùng doanh nghiệp, cùng/khác đơn vị)